Rozhlasová literatura

Tato rubrika bude obsahovat pouze jeden příspěvek, který se však bude soustavně aktualizovat. Bude obsahovat literaturu, zabývající se rozhlasovou hrou, rozhlasovou teorií, historií rozhlasového média i institucí či obsahující rozhlasové texty.

Literatura o stránkách Panáček v říši mluveného slova

Doležal, Miloš: „Jejich slovo bude učiněno větrem“ (s Rudolfem Matysem o rozhlasové hře, Náchodě i Petrovicích, pseudosisyfovi, babylonizaci kultur, tichu i příposlechu a kráse jenom na kmínek). In Souvislosti, 1/2009 (rozhovor). – Cit.: … Velice mě těší, že rozhlas má pořád vnitřně zaujaté posluchače, dokonce i posluchače, kteří se sdružují a dávají tak svůj vztah ke slovesnému vysílání výrazně najevo. Mám tu na mysli nejen Klub, založený stanicí Vltava, ale zejména internetový klub, který pod názvem Panáček v říši mluveného slova soustřeďuje aktivity zejména mladých amatérských nadšenců a který na svém webu budují archiv slovesných nahrávek. I v takových věcech vidím kus naděje pro budoucnost.

epos: Mluvený Panáček. In Epospedia (nyní Infopedia), 23. 1. 2007.

Gajdošík, Petr: Originální stránky Panáček v říši mluveného slova nesou podtitul… In Nostalghia, 13. 8. 2008.

Hnilička, Přemysl: Hledáme ztracené rozhlasové hry! – O novém projektu Panáčka v říši mluveného slova. In Audioklub, 2. 8. 2008.

Hnilička, Přemysl – Kamberský, Jakub: Zpráva o existenci e-stránek Mluvený Panáček. In Svět rozhlasu 17/2007, s. 25.

-jar-: Mluvený panáček. In Tvar 15/2006 (21. 9. 2006), s. 3.

Kočík, René: V říši mluveného slova. In Týdeník Rozhlas 33/2010 (rozhovor s P. Hniličkou).

Pavlovský, Petr: Chlévská lyrika, fonoarchivy, Vaňkovky. In Divadelní noviny 19/2008 (recenze pořadu Tomáše Černého Šumí a praskají, obraz ale dělají).

Pieter: Někde jinde – Panáček v říši mluveného slova. In Bezejmenná, 19. 8. 2006.

Růžička, Jiří G.: Tři mikrofony a dvacet hlasů. In A2, č. 16/2011, s. 24 (rozhovor s Přemyslem Hniličkou). Dostupné na webu Seniorum.cz (publikováno 5. 8. 2011).

Šefl, Milan: Xaver, Vojcek a jiní Magoři aneb To „nej“ z rádia. Rozhlasové zážitky roku 2009 v anketě autorů Týdeníku Rozhlas. In Týdeník Rozhlas 3/2010, s. 16-17 (Téma – Jakub Kamberský a Přemysl Hnilička vybírají rozhlasovou událost roku 2009).

Škytová, Bety: Panáček v říši mluveného slova slaví narozeniny. In web Audioknihy, 11. 8. 2010 (zpráva).

Literatura o rozhlase a rozhlasové hře

25 let Čs. rozhlasu. Praha, Československý rozhlas 1948.

Adámek, Jiří: Naděje na jiný rozhlas. In web A2 (A Dvojka) 43/2007 (článek).

anonym: Česká hudba a poesie v pařížském rozhlase. In Právo lidu 45, 1936, č.185, s.7, 9.8. 1936 (o pořadu básní českých básníků, překlad Hanuš Jelínek, premiéra 10. 8. 1936).

anonym: Delegáti Penklubu v našem rozhlase. In Právo lidu 47, 1938, č.153, s.4, 1.7. 1938 (zpráva o  projevech zahraničních delegátů na sjezdu Penklubů v Praze, které bude vysílat pražský rozhlas).

anonym: Kdo bojkotuje mělnickou vysílačku. In Právo lidu 47, 1938, č.97, s.4, 26.4. 1938 (zpráva o odmítnutí spolupráce s mělnickou (německou) vysílačkou německými spisovateli – Hans Watzlik, Gustav Leutelt, Emil Merker -  zatímco sudetoněmecký básník Dietzenschmidt zadal vysílačce své drama Christopher).

anonym: Nový rozhlasový pořad: historická reportáž. In Večerník Práva lidu 22, 1934, č.114, s.2, 17.5. 1934 (zpráva o  zavedení historické reportáže do pražského rozhlasu; první takovou reportáží bude podle dokumentů připravená reportáž o položení základního kamene k Národnímu divadlu v Praze).

anonym: První přednášky o československé literatuře v italském rozhlase… In Právo lidu 44, 1935, č.59, s.9, 10.3. 1935 (zpráva o první přednášce o čsl. literatuře v italském rozhlase, kterou prosloví Josef Bukáček 11.3.1935 a v níž promluví o české poesii od doby obrozenské až po Vrchlického).

anonym: Radiohra. Požár opery v zahraničí. In Polední list, 4. 7. 1930, s. 2

anonym: Rozhlas Marseille o Masarykovi. In Telegraf 7, 1935, č.53, s.1, 4.3. 1935 (zpráva o  masarykovském programu v marseilleském rozhlase 7.3.1935 k 85. narozeninám TGM).

anonym: Sjezd Penklubů v rozhlasovém zpravodajství. In Právo lidu 47, 1938, č.150, s.4, 28.6. 1938 (zpráva o zpravodajství rozhlasu o pražském sjezdu Penklubů v cizojazyčných relacích, v nichž bude přečten také projev tajemníka PENklubu Edmonda Konráda).

anonym: Švýcarské radio o kultuře Československa. In Právo lidu 45, 1936, č.166, s.6, 18.7. 1936 (o pozvání Johannese Urzidila, aby přednášel o kultuře Československa do švýcarského rozhlasu 2.8.).

Aust, Ondřej: Myšlení o médiích v 70. a 80. letech 20. století na příkladu interních periodik Československé televize a Československého rozhlasu. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2009. 120 s. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Bachová, Jana: Rozhlas a březen 1939: změny postavení českého rozhlasu po zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Bachová, Jana. In: Okupace, kolaborace, retribuce / Pejčoch, Ivo – Plachý, Jiří a kol Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2010 s. 24-31.

Bachová, Jana:  Rozhlas a politika rozhlasového vysílání v Československu a v protektorátu. Jana Bachová. Historie a vojenství : časopis Vojenského historického ústavu Roč. 63, č. 1 (2014), s. 140-141 [Konference, Praha, 28. - 30. 11. 2013]

Bažantová, Eliška (ed.): Na co se při invazi Marťanů zapomnělo – Rozhlasová hra, která otřásla Amerikou. In Kapitoly z britských a amerických dějin. Praha: Univerzita Karlova, 2015.

Bebutová, Erika: Otakar Matoušek a jeho působení v Československém rozhlase. Praha: Univerzita Karlova, 2009 (bakalářská práce)

Bednářová, Aneta: Brněnská rozhlasová škola a její vztah k pražskému ústředí Radiojournalu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2012.

Bezdíček, Josef: K režii rozhlasových pořadů. IN Rozhlasová a tv práce, 1957, č. 4, s. 12-19.

Bezdíček, Josef: Odborník mluví v rozhlase : co má vědět rozhlasový autor. Příručka pro autory rozhlasu dělnického, hospodářského a zemědělského. Praha: Orbis, 1943, 128 s.

Běhal, Rostislav: Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1993.

Bělejová, Gabriela: Veřejnoprávní média v České republice. Brno: FF MU, odd. knihovnictví, 2006.
Odkaz zde.

Bělohlávková, Karolína: Mediální organizace a moc. Československý rozhlas Brno v 60. letech. Brno: FSS MU, 2015 (diplomová práce).

Bibliografie Josefa Škvoreckého. Svazek 2, Česky publikované ohlasy : divadlo, film, televize, rozhlas (k 31.12.2004) / redigoval Michal Přibáň ; autorsky spolupracovali František Knopp a jiní. Praha : Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2005, 365 s.

Bílá místa rozhlasové historie. Příspěvky a svědectví k 60. letům v Československém rozhlase. Sborník ze semináře SRT a katedry žurnalistiky IKSŽ UK konaného 15. 4. 1999 v Karolinu. Praha, SRT 1999.

Bláha, Ivo:  Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 2. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2004.

Blažek, Bohuslav: O rozhlasech (2). In Literární noviny 40/1993, s. 4 (článek).

Blažek, Bohuslav: O rozhlasech (3). In Literární noviny 51-52/1993, s. 3-4 (článek).

Bodnárová, Jana – Horak, Karol: Mediálne podoby súčasnej slovenskej drámy. In Visnyk Lviv Univ. Series Philol. 48/2009, s. 98-107.

Boháč, Petr: Zaostřeno na začlenění mládeže z dětských domovů do běžného života. Publicistický pořad pro Český rozhlas Plus. Brno: Masarykova univerzita, 2015 (bakalářská práce).

Bohmannová, Jaroslava: Vatikánský rozhlas : historie, koncepce a programová tvorba se zaměřením na českou sekci. Klauzurní práce. Vedoucí práce: Václav Štětka. Brno, Fakulta sociálních studií. Katedra mediálních studií a žurnalistiky, 2002.

Boková, Marie: Nejen pohnuté osudy „neviditelných“. In web Lidovky, 30. 3. 2009 (recenze knihy 99 významných osobností rozhlasu).

Boyd, A.: Zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha, CNŽ 1995, s. 5-71.

Bozděch,V.: Jaký je a jaký by měl být jazyk rozhlasu? In: Studie a úvahy 4/1963, s. 75 – 87.

Bozděch,V.: O jazyku a stylu hromadných sdělovacích prostředků. Praha, Český rozhlas 1991, s.1 – 204.

Braniš, František (ed.): Hudba z hlediska súčasných výskumov. Bratislava : Československý rozhlas, 1972. Ed. Fonozošit č. 20.

Braniš, František (ed.): Ľudová hudba v rozhlase 3. Bratislava, Československý rozhlas Bratislava, 1973. 47 s. 1. vyd. Ed. Fonozošit č. 24.

Braniš, František (ed.): Stereofónia v rozhlase. Bratislava : Československý rozhlas, 1975. 1. vyd. 107 s. Ed. Fonozošit.

Branžovský, Josef: České rozhlasové pásmo I. Studijní odd. Českého rozhlasu, Praha 1990.

Branžovský, Josef: Hledání rozhlasovosti. Studijní odd. Českého rozhlasu, Praha 1990.

Branžovský, Josef: Rozhlasové pásmo či feature? Pokus o průzkum nezmapované pevniny. Praha: Československý rozhlas, 1990.

Branžovský, Josef: Sborník pásem Františka Gela. 18 reportážních pásem do hlubin přírody a historie. Praha 1965.

Branžovský, Josef: Vývoj českého rozhlasového pásma v letech 1934 – 45. Praha: Československý rozhlas, 1992.

Breitfelder, Miroslav: Rozhlas ve službách nacistické propagandy. In Dějepis. Sborník katedry historie. Sborník je věnován památce docentky Jany Janusové / Plzeň : Pedagogická fakulta ZČU 18, (2000,) s. 103-117.

Bücher, Peter – Knechtel, Anna (ed.): Hörfunk und Hörfunkpolitik in der Tschechoslowakei und im Protektorat Böhmen und Mähren. München: Frank & Timme Verlag, 2017 (ISBN 978-3-7329-0277-4).

Budil, Ivo: Hlásí se Meteor : Populárně vědecký magazín Českého rozhlasu. Praha: Horizont, 1993, 196 s.

Burda, Alois: Rozhlas. Lidová přednáška. Pořadatelstvo Podzimního týdne radiofonie, 1926.

Bureš, Michal (ed.): 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. Praha: Radioservis, 2013.

Burianová, Tereza: Rozhlasový dokument – portrétní vyprávění. Brno: Masarykova univerzita, 2010 (bakalářská práce).

Busch, Stefan: Und gestern, da hörte uns Deutschland: NS-Autoren in der Bundesrepublik : Kontinuität und Diskontinuität bei Friedrich Griese, Werner Beumelburg, … und Kulturgeschichte). Königshausen & Neumann, 1998; ISBN-10: 3826013956; ISBN-13: 978-3826013959.

Cechová, Martina: Československý rozhlas Hradec Králové v letech 1945 – 1955. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007.

Cenková, Renáta (ed.): Tvorba a recepcia rozhlasového a televízneho textu. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity ; Košice : Filozofická fakulta Univerzity P.J. Šafárika, 2014, 292 s.; edice Acta Facultatis phihosophicae [sic] Universitatis Prešoviensis. Vysokoškolská učebnica ; 72

Co viděli naši cestovatelé. [Praha] : Československá rozhlasová společnost Radiojournal, 1932. 58 s.

Crook, Tim: Radio Drama: Theory and Practice. New York: Routledge, 1999.

Czech, Jan: O rozhlasové hře. Praha: Panorama, 1987. Edice Dramatická umění. 188 s.

Pozn.: Obsahuje rozbory těchto her: Proměna (Kafka), Krappova poslední nahrávka (Beckett), Všichni, kdož padají (Beckett), Nepříjemná ústřice (Cooper), Válka s Mloky (Čapek), Kazmar-Šaty-Jafeta (Majerová) a dalších.

Čábelová, Lenka: Radiojournal : Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923 – 1939. Praha : Karolinum, 2003.

Čábelová, Lenka: Radiojournal na rozcestí. Československo a Radiojournal ve 30. letech 20. století. Praha : FSV UK, 2003 (dizertační práce).

Čábelová, Lenka: Československý rozhlas a stát 1923-1945. Čábelová, Lenka. In: Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31. 10.-2. 11. 2002). Díl 2, Sociologie, prognostika a správa. Média / Praha : Matfyzpress, 2002 s. 291-306.

Čechová, Helena: Mediální obraz politických procesů ve vysílání Československého rozhlasu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2012 (diplomová práce).

rozhlas-knihaČervinka, Vincenc (-vč): Literární kritika v radiu. In Zvon 26, 1925/1926, č.35, s.492, 13.5.1926 (zpráva o  zavedení pořadu „hodiny knihy“ švédským rozhlasem a o protestu švédských autorů proti kritikám v této relaci).

Československý rozhlas : neviditelné herectví. Fot. Helena Márová ; úvod Ivana Straková ; obálka, vazba a graf. úprava Pavel Mára. Praha: Čs. rozhlas, 1982. Vyd. k 60. výročí Čs. rozhlasu.

Čo nového, Bielikovci? Hodnotenia rozhlasového seriálu. Bratislava : Československý rozhlas, 1983. 207 s. Ed. Fonozošit č. 57.

Čuřík, Jaroslav (ed.): Nové trendy v médiích – 2 Rozhlas a televize. Brno: Masarykova univerzita, 2012 (sborník).

Defleur, M. L. – Ballová-Rokeachová, S. J.: Teorie masové komunikace. Praha : Karolinum, 1996.

Disman, Miloslav: Československý rozhlas v boji. Praha, Československý rozhlas 1946.

Disman, Miloslav: Hovoří Praha : vzpomínky na revoluční květnové dny 1945 v rozhlase. Praha. Svoboda, 1975, 226 s., fot.příl.

Diverze z éteru. Praha : Orbis, 1985, 182 s.

Döhl, Reinhard: Das Hörspiel zur NS- Zeit Broschiert – Februar 1994. Wissenschaftl. Buchgesell, únor 1994; ISBN-10: 3534801369; ISBN-13: 978-3534801367.

Dolenský, František: Rozhlas Sobotky za okupace. František Dolenský. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky / Odpovědná redaktorka Drahomíra Flodrmanová Roč. 39, č. 3 (2002), s. 20-22

Doležal, Miloš: „Jejich slovo bude učiněno větrem“ (s Rudolfem Matysem o rozhlasové hře, Náchodě i Petrovicích, pseudosisyfovi, babylonizaci kultur, tichu i příposlechu a kráse jenom na kmínek). In Souvislosti, 1/2009 (rozhovor).

Donovalová, Katarína: Alojz Čobej – Výberová personálna bibliografia (rozhlasová tvorba od s. 17). Vydala Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Banská Bystrica 2005.

Draxler, Vladimír a kol.: Príspevky k dejinám rozhlasu, Čs. rozhlas, Bratislava, 1978.

Draxler, Vladimír: Slovenský rozhlas 1938-1945. In Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia 1-2/2013, s. 141-175.

Dresler, Jaroslav: Slovo a svět (Vzpomínky redaktora RFE). I CS Magazín, leden 2009 (článek).

Drlík, Vojen: Průkopníci. Osobnosti brněnského Radiojournalu v letech 1924-1939. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost a Československý rozhlas, 1989 (30 s.).

Drtina, Prokop: Hitler contra Beneš. Pět rozhlasových projevů. Praha: Politická knihovna „Čechoslováka“, 37 s.

Duhan, Peter – Boj o rozhlas. Mladá fronta Dnes, 24.01.1992 (článek).

Duhan, Peter - Boj o rozhlas. Mladá fronta Dnes, 24.01.1992

Dušek, K.: Jak to začalo. In: Stereo a video 6/1998 (Téma měsíce).

Elicer, Karel: Rozhlas bez drátů, nebo po drátě? Praha, Orbis 1954.

Fabianová, Petra. Hlasatelky v Československém rozhlase a rozhlas pro ženy ve třicátých letech 20. století. Praha, 2015. 99 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Doc. Barbara Köpplová, CSc.

Faltýnek, Vilém: Kloboukovo dílo se pomalu vrací k českým čtenářům. In web ČRo 7 Radio Praha, 27. 9. 2009 (zpráva).

Fiedlerová, Markéta: Pohádky Jana Wericha v rozhlasových dramatizacích Heleny Sýkorové. Brno : Masarykova univerzita, 2008. – Diplomová práce „Pohádky Jana Wericha v rozhlasových dramatizacích Heleny Sýkorové“ pojednává o proměnách, kterými prošly Werichovy pohádky v procesu rozhlasové dramatizace. Po nalezení charakteristických znaků, které spojují Werichovu pohádkovou tvorbu s jeho divadelní činností, a po přiblížení osobnosti Heleny Sýkorové se práce věnuje vlivu klasických pohádek na pohádkovou tvorbu Jana Wericha a změnám, kterými prošly syžety jeho pohádek v procesu dramatizace. Následně je analýze podrobeno pásmo vypravěče. Rozdíly mezi prozaickým a dramatickým ztvárňováním děje jsou jako rozdíly mezi mimesis a diegesis popsány v kapitole věnované dramatické situaci. Shodné i rozdílné způsoby charakterizace postavy v próze a rozhlasové dramatizaci jsou analyzovány v následující kapitole. Celá práce je uzavřena kapitolou věnovanou komice. V příloze práce lze nalézt rozhovor s Helenou Sýkorovou.

Field, Stanley: Jak psát pro rozhlas a televizi. Překlad Wirthová. Praha, Edice Československé televize, sv. 8, 1963.

Fillo, Emil: Rozhlasová hra pre mládež – jej vývoj a súčasný stav. Bratislava, 1958. – 77 s. (diplomová práce)

Fischer, Eugen Kurt: Das Hörspiel. Form und Funktion. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1964. 308 s.

-fl- ( = Rejnuš, Miloš): Historie je potřebí. In: Host do domu, roč. 8, č. 7, s. 333. {Výzva k novému nastudování klasických rozhlasových her třicátých a čtyřicátých let}

-fl- ( = Rejnuš, Miloš): Rozhlas v knize. In: Host do domu, roč. 8, č. 11, s. 524. {Zpráva o slovenském vydání knihy „Svetové rozhlasové hry“}

-fl- ( = Rejnuš, Miloš): Před rozhlasovou ofenzívou? In: Host do domu, roč. 9, čís. 11, s. 511. {Obecná úvaha o dramaturgii činoherního rozhlasového vysílání}.

-fl- ( = Rejnuš, Miloš): Glosa o glosách. In: Host do domu, roč. 8, č. 8, s. 383 {zpráva o vzniku čsp. Rozhlasová práce}.

-fl- ( = Rejnuš, Miloš): Rozhlasová hra hostem na Dobříši. In: Host do domu, roč. 9, č. 4, s. 189.

Flejgr, Jaroslav: Lenin o rozhlase. Praha, SPN, 1982, 171 s.

Fetscher, Justus – Blindness and Showside. Non-Visual Aspects of German Radio and Radio Plays in the 1950s. In Monatshefte. Summer 2006, Vol. 98 Issue 2, p244-261. 18p.

Fous, Lukáš: Reflexe politických událostí ČSR v interpretaci Československého rozhlasu. Brno: Masarykova univerzita, 2008 (diplomová práce PedF).

Frejka, Jiří: O mluvícím filmu, o společenské krisi divadla a o umělecké krisi rozhlasu, Přítomnost 5, č. 51/1929.

Frejka, Jiří: Rozhlasový žurnalismus, Radiojournal 8, č. 1/1930.

Frejka, Jiří: O podivuhodném štěstí anonymity, Radiojournal 8, č. 4/1930.

Frejka, Jiří: Hlasuji pro reportáž lidového umění rozhlasem, Radiojournal 8, č. 34/1930.

Frejka, Jiří: Poučení rozhlasu zvukovým filmem, Radiojournal 8, č. 41/1930.

Frejka, Jiří: O nový sloh rozhlasu, Radiojournal 8, č. 46/1930.

Frejka, Jiří: O rozhlasových autorech obecně, Listy pro umění a kritiku 1, 1933.

Frejka, Jiří: Rozhlas jako věc umění a jako věc obecně prospěšná, Nové české divadlo 1930–32, 1932.

Fridrichová, Eliška: Reflexe současného českého radioartu. Brno, Masarykova univerzita 2011 (diplomová práce).

Fuksík, Mansvet (ed.). Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu, sv. 2. Praha: Studijní oddělení Československého rozhlasu, 1964. 242 s.

Fuksík, Mansvet – Lederer, Jiří: Kapitoly z dějin čs. rozhlasu. Československý rozhlas, 1966, 193 s., il. příl. Edice Studijní oddělení ; [sv.] 5.

Fuksík, Mansvet – Lederer, Jiří: Kapitoly z dějin čs. rozhlasu. Praha: Československý rozhlas, 1967, 240 s. Edice Studijní oddělení ; [sv.] 6.

Gel, František – Křesťan, Rudolf: Budeš v novinách. O počátcích rozhlasového vysílání (torzo, doprac. R. Křesťan). Praha 1976.

Gembala, Otakar: Základní otázky rozhlasového komentáře. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta žurnalistiky. Katedra rozhlasové žurnalistiky, 1982. 63 s.

Gunner, Liz: Resistant Medium: The Voices of Zulu Radio Drama in the 1970s. 2008.

Gordon, Steve – Puri, Anjana – The Current State of pre-1972 Sound Recordings. In Journal of Intellectual Property and Entertainment Law, 2015-04-01

Grepl, Jiří: Zaostřeno na pétanque. Rozhlasová reportáž. Brno: Masarykova univerzita, 2015 (bakalářská práce).

Gutwirth, Václav: Organisace posluchačů? In Lidové noviny 40/1932 /22.10.1932/, s. 16 (článek).

Hajžmanová, Linda: Knihovna Václava Vydry. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2006 (diplomová práce).

Hanáčková, Andrea: Autorský subjekt v rozhlasovém feature čili O čem ten chlápek vlastně mluví? Příspěvek do diskuse o postavě autora v rozhlasovém díle. In Ad honorem Bořivoj Srba. Brno: JAMU 2006, s. 233 – 244.

Hanáčková, Andrea: Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů (disertační práce). Olomouc, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií Filosofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc, 2008.

Hanáčková, Andrea: FLOW konference: TV a radio studies v Olomouci. In  Theatralia. 2016, roč. 19, č. 1, s. 327-330 (článek).

Hankusová, Veronika: Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů. Praha, 2006, 154 s. – Metodologie a historie výzkumu českého rozhlasu jsou hlavní témata práce. Autorka nejprve osvětluje vztah médium – publikum a představuje posluchače jakoobjekt výzkumu, poté srovnává jednotlivé metody a zmiňuje se také ovýzkumu v zahraničí. Druhá část knihy je věnována vývoji výzkumu, dopadu a aplikaci výsledků a rozhlasové propagaci v Československu a České republice. Přehled je strukturován do pěti základních období: předválečného, let 1945–1951, kdy v Československé republice začalo působit první oficiální výzkumné oddělení, let šedesátých, období normalizace a etapy po roce 1989.

Havel, Miloslav: Od rozhlasové hry k rozhlasovému dramatu. Praha: Václav Petr, 1942, edice Svazky úvah a studií.

Havlíková Hana: Reflexe vzpomínek na rasovou propagandu. Analýza reflexe rasové propagandy v letech 1938-1945 na základě rozhlasových propagandistických pořadů a rozhovorů s pamětníky- studenty Obchodní akademie v Plzni. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Humanitních studií, 2011, 83 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Marco Stella

Havlík, Martin – Jílková, Lucie – Štěpánová, Veronika: Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika v Českém rozhlase. In Slovo a slovesnost, ročník 76 (2015), číslo 2, str. 107-128.

Havránek, Bohuslav: Jazykový koutek Československého rozhlasu. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951. Slovanské jazykovědné příručky, s. 7. Jazykový koutek Československého rozhlasu, sv. 1.

Havránek, Bohuslav: Poznámky k padesátiletému jubileu rozhlasu a rozhlasové hry. In Slovo a slovesnost, ročník 38 (1977), číslo 2, str. 169.

Hayes, Joy Elizabeth – Battles, Kathleen: Exchange and interconnection in US Network Radio. A reinterpretation of the 1938 War of the Worlds broadcast. In Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media;2011, Vol. 9 Issue 1, p51, July 2011 (článek).

Heller, Jindřich: Krásné písemnictví a rozhlas pro mládež. In Úhor 26, 1938, č.5/6, s.106-107, 1.6. (o významu rozhlasového vysílání pro šíření krásného písemnictví mezi mládež).

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 1. – Prvopočátky dramatu v rozhlase. In Týdeník Rozhlas 29/2011, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 2. – „Vlna a vlna – a jméno a jméno…“. In Týdeník Rozhlas 31/2011, s. 23 (článek). Rozšířená verze na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 3. – Jak dlouhá může být cesta k vlaku. In Týdeník Rozhlas 33/2011, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 4. – Rozhlasová realizace filmovými prostředky. In Týdeník Rozhlas 35/2011, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 5. – Večer všech dnů – kompozice Ludvíka Kundery. In Týdeník Rozhlas 37/2011, s. 23 (článek).

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 6. – „Já jdu vod toho“ aneb Vojvodovy narozeniny. In Týdeník Rozhlas 39/2011, s. 23 (článek).

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 7. – Když chodily mouchy na císaře pána. In Týdeník Rozhlas 41/2011, s. 23 (článek)

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 8. – Kdo mi těch sto roků vrátí? In Týdeník Rozhlas 43/2011, s. 23 (článek).

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 9. – Není špatné chodit s kouzelníkem do školy! In Týdeník Rozhlas 45/2011, s. 23 (článek)

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 10. – Herce ani nejmenujeme… In Týdeník Rozhlas 47/2011, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 11. – Co si Jan Werich nezahrál. In Týdeník Rozhlas 49/2011, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 12. – Horčičkův koncert hlasů. In Týdeník Rozhlas 51/2011, s. 25 (článek).

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 13. – Jak odsoudit popraveného. In Týdeník Rozhlas 1/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 14. – Jak dlouhé uši má Vavák? In Týdeník Rozhlas 3/2012, s. 25 (článek).

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 15. – Od Kůže k Lidicím. In Týdeník Rozhlas 6/2012, s. 25 (článek).

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 16. – Napište nám rozhlasovou hru! In Týdeník Rozhlas 8/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 17. – Rozhlasová báseň pro dva hlasy a vánici. In Týdeník Rozhlas 10/2012, s. 25 (článek).

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 18. – Kočička, instalatér a korupce. In Týdeník Rozhlas 12/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 19. – Eduard Žák jako obžaloba bezpáteřnosti. In Týdeník Rozhlas 14/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 20. – Jak asi skončil Allende? In Týdeník Rozhlas 16/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 21. – Vřelý a opravdový Uloupený život. In Týdeník Rozhlas 18/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 22. – Obchod, co nedělá žádnou radost. In Týdeník Rozhlas 20/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 23. – Galileo na hranici z knih. In Týdeník Rozhlas 22/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 24. – Čapkův a Pavlíčkův věčný antihrdina. In Týdeník Rozhlas 24/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 25. – Hamletovo groteskní zrcadlo. In Týdeník Rozhlas 26/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 26. – Na pohádku s třídním klackem. In Týdeník Rozhlas 28/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 27. – Tvrdošíjná vlídná umírněnost Uty z Naumburgu. In Týdeník Rozhlas 30/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 28. – Kelley – Pacholek, co má ještě duši. In Týdeník Rozhlas 32/2012, s. 25 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 29. – Mlhou tam a zpět. In Týdeník Rozhlas 34/2012, s. 25 (článek). Dostupné též na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 30. – Nenašel zeď, ke které by pasoval. In Týdeník Rozhlas 36/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 31. – Babinský – načerno nebo na růžovo? In Týdeník Rozhlas 38/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 32. – Královská noc plná klišé a banality.  In Týdeník Rozhlas 40/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 33. Nahý uprostřed cizího města. In Týdeník Rozhlas 42/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 34.Hra pro dva hlasy a magnetofon. In Týdeník Rozhlas 44/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 35. – Svědomí otce atomové bomby. In Týdeník Rozhlas 46/2012, s. 23 (článek). Také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl:  Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 36. – Hudba neutěšitelka. In Týdeník Rozhlas 48/2012. K dispozici také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl:  Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 37. – I u psů záleží na barvě srsti. In Týdeník Rozhlas 50/2012. K dispozici také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl:  Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 38. – Padesát dva smrtí v třeskutém mrazu. In Týdeník Rozhlas 52/2012. K dispozici také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl:  Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 39. – Komsomolské čisté srdce a sovětská realita.  In Týdeník Rozhlas 2/2013. K dispozici také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl:  Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 40. – Krutá pravda ve spleti milosrdných lží.  In Týdeník Rozhlas 4/2013. K dispozici také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl:  Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 41. – Smrtící demižon. In Týdeník Rozhlas 6/2013. K dispozici také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl:  Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 42. – Když nadešel den hromu. In Týdeník Rozhlas 8/2013. K dispozici také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl:  Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 43. – Neděle není pro misogyny. In Týdeník Rozhlas 10/2013. K dispozici také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl:  Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 44. – Těch osmnáct bez kolovrátků. In Týdeník Rozhlas 12/2013. K dispozici také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl:  Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 45. – Poslední pravdivý v reji parazitů. In Týdeník Rozhlas 14/2013. K dispozici také na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl:Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 46. – Hořké konce sladkých rozhlasových časů. In Týdeník Rozhlas 16/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl:Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 47. – Hrdina je náš starý známý. In Týdeník Rozhlas 18/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl:Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 48. – Experiment za pět tisíc. In Týdeník Rozhlas 20/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 49. – Klauni, vlastenci a dramaturg. In Týdeník Rozhlas 22/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 50. – Vraždění v naší ulici. In Týdeník Rozhlas 24/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 51. -  Zas jeden den v … aneb Arest. In Týdeník Rozhlas 26/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 52. – Když je Mesiáš němý. In Týdeník Rozhlas 28/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 53. – „Co si vo takovejch lidech myslet?“. In Týdeník Rozhlas 30/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 54. – Zahrada plná havranů. In Týdeník Rozhlas 32/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 55. – Kunderovo Totální kuropění v rozhlase. In Týdeník Rozhlas 34/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 56. – Láska je veliké poslání. In Týdeník Rozhlas 36/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 57. – Ježíškovo narození před Únorem a po něm. In Týdeník Rozhlas 40/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 59. – Dlouhohrající klavírista ve světě bez hudby. In Týdeník Rozhlas 44/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 60. – Rok. Už jenom rok…. In Týdeník Rozhlas 48/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 61. – Zradou naplněný osud. In Týdeník Rozhlas 52/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 62. Odysseova neslavná pouť. In Týdeník Rozhlas 4/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 63. – Neviditelný most slepcovy duše. In Týdeník Rozhlas 8/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 64. – Spokojený člověk nesmí existovat. In Týdeník Rozhlas 12/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 65. – Velkoměsto na lince důvěry. In Týdeník Rozhlas 16/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 66. – S vlastním jménem jako s kůží na trh. In Týdeník Rozhlas 20/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 67. – Stereo pro banditu. In Týdeník Rozhlas 24/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 68. – Jen zvuk bez obrázků? In Týdeník Rozhlas 28/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 69. – Zvuková monstra a falešné životy. In Týdeník Rozhlas 32/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 70. – Kdo postaví Poslední stožár? In Týdeník Rozhlas 34/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 71. – Nezastavíme snad válku kvůli jedné mrtvole! In Týdeník Rozhlas 36/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 72. – Kouzlo a nebezpeční mystifikace. In Týdeník Rozhlas 38/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 73. Dynamický portrét baťovského hospodáře. In Týdeník Rozhlas 40/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 74. – Zhasnout světlo na pavlači. In Týdeník Rozhlas 42/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 75. – Kam vedou tajemné Zrádné stopy? In Týdeník Rozhlas 44/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 76. - Co s pravdou, když se jí léta zpronevěřujeme? In Týdeník Rozhlas 46/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 77. – Elektrifikace na troskách starého světa. In Týdeník Rozhlas 48/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 78. – Ještě živé je vezli na káře. In Týdeník Rozhlas 50/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Lit. Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – 79. K devadesáti devíti zářezům ještě ten stý. In Týdeník Rozhlas 2/2015 (článek). – Dostupný rovněž na Panáčkovi.

Hofman, Vít: Rozhlasová reportáž. Problematika výuky Mediální výchovy na českých školách. Brno: Masarykova univerzita (FSS), 2015 (bakalářská práce).

Höger, Karel: Co je to rozhlasovost. In Rozhlasová práce 3/1962, s. 43.

Hoch, K.: Dějiny českého novinářství od r. 1860 do současnosti. In: Československá vlastivěda, díl 7, s. 496-505. Praha : Sfinx, 1933.

Hokeš, E. S.: Dělnictvo a rozhlas – 10 let práce. Praha: Kuratorium dělnického rozhlasu, 1936, 179 s.

Holman, Miloslav: Co se nevešlo do mikrofonu. Praha 1983.

Holman, Miloslav – Malina, Karel: Co jsme do mikrofonu neřekli. Plzeň: Letokruhy, 1993 (178 s.).

Hora, Josef: Literární program Radiojournalu. In České slovo 24, 1932, č.202, s.7, 26.8., podepsáno a. (o letních programových poradách Radiojournalu, kde se jednalo také o jeho literárním programu).

Horáček, V.: O rozhlasové hře. Praha 1961.

Horčička, Jiří: Lidé kolem mikrofonu. Praha: Orbis, 1963.

Hořínek, Zdeněk: Umění rozhlasové hry. In Host 10/1965, s. 65-70.

Hostáň, Jan – Pěkný, Bedřich: Co dovede radio. Praha: Státní nakladatelství, 1936.

Hraše, Jiří: K rozhlasové historii a teorii. Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2001. 49 s.

Hraše, Jiří: První rozhlasový rodinný seriál. In Svět rozhlasu, 12/2004, s. 9.

Hraše, Jiří: Rozhlas Jiřího Frejky. In Divadelní revue 3/2004 (článek).

Hraše, Jiří: Rozhlas Karla Čapka : Nad články z let 1926-1938. Týdeník Rozhlas, 15, 2005, č.1, 3.-9.1., s.19.

Hronová, Barbora: Téma paktu s ďáblem v české literatuře. Praha: Univerzita Karlova, 2008 (diplomová práce).

Hrouda, Vladimír – Rozhlas k 60. výročí Říjnové revoluce. In Rudé právo, 21. 9. 1977, s. 5 (rozhovor se Svatoplukem Dolejšem).

Hrouda, Vladimír - Rozhlas k 60. výročí Říjnové revoluce. In Rudé právo, 21. 9. 1977, s. 5 (rozhovor se Svatoplukem Dolejšem).

Huber, Jan: Auditivní vizualizace v rozhlasové tvorbě. Rozhlasová hra Roger Krowiak. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009.  – Obsahem této práce je objasnění sluchového vnímání posluchače, přiblížení komunikačního kanálu mezi rozhlasovým tvůrcem a posluchačem a seznámení s výrazovými prostředky zvukové dramaturgie a režie (v kontextu jednotlivých rozhlasových žánrů). Vysvětlíme si pojem auditivní vizualizace, což je tzv. obrazotvornost, kterou v posluchači vyvolávají tvůrci zvukového snímku. Tato práce popisuje funkci rozhlasového mistra zvuku, odpovědného za zvukovou dramaturgii i zvukovou režii, jejíž prostřednictvím formuje auditivní vnímání posluchače.

Hubička, Jiří: Věc: Mazání. In Svět rozhlasu, 20/2008, s. 37.

Chalupa, Dalibor: Cestou k rozhlasové hře. In Rozhlasová práce I., 1947, č. 1, s. 18-25.

Chalupa, Dalibor: Dramatické pořady v českém vysílání Československého rozhlasu. In: Československá vlastivěda. Díl IX. Umění. Svazek 4, Divadlo, Praha 1970, s. 273-288. – Většina nákladu byla skartována.

Chalupa, Dalibor a kol.: Dramaturg v rozhlase, Praha, Čs. rozhlas 1981.

Chalupa, Dalibor: Herec v rozhlasovém studiu. … a Josef Bezdíček. In: Pocta a výzva – K padesátinám Starého divadla v Brně. Brno : Dramatický svaz, 1934, s. 126 – 133.

Chalupa, Dalibor: Můj život je rozhlas. Vzpomínky 1923-1940. In Scéna 6/1977, s. 7 (vzpomínky).

Chalupa, Dalibor: Vývoj české rozhlasové hry. In: Seminář o rozhlasové hře, Prix Bohemia. Praha: Český rozhlas, 1976, s. 23-47.

Chorvátová, J. (red.). Tvorivé problémy súčasnej rozhlasovej rozprávkovej hry. Materiály zo seminára. Bratislava, Československý rozhlas – Metodicko-výskumný kabinet 1983. Ed. Fonozošit č. 60.

Janoušek, Martin: Divadlo v rozhlase – Transkripce divadelní inscenace do rozhlasové podoby. Brno: Masarykova univerzita, 2007 (diplomová práce).

Janáček, Pavel (ed.): Dějiny české literatury 1945-1989 (Academia, 2007-2008). Pozn.: Kapitoly o rozhlasové tvorbě zpracovala Alena Štěrbová.

Janoušek, Pavel: Ivan Vyskočil a jeho neliteratura. Brno: Host, 2009 (edice Tváře české literatury; kapitola Rozhlas jako jeviště, s. 265 a další.

Janoušek, Pavel: Dvakrát do Úbic nevstoupíš. Vyskočilova cesta nikam  v letech šedesátých a osmdesátých. In Symposiana Bohemica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého 2010, s. 240 – 246.

Jareš, Miloslav: Miloval jsem rozhlas. In Scéna 7-8/1977, s. 15 (vzpomínky).

Jelen, Tomáš: Zaostřeno na Amazon: rozhlasová reportáž pro Český rozhlas Plus. Brno: Masarykova univerzita, 2014 (bakalářská práce).

Jelínek, Ivan: Výrazové prostředky rozhlasové hry. In Index 3/1935, s. 19-21 (článek).

Jeřábek, H.: Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu. Praha : Karolinum, 1995.

Ješutová, Eva – Nováková, J.: Normalizace v českém rozhlase. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998.

Ješutová, Eva (ed.): 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: Radioservis, květen 2008; 200 s.

Ješutová, Eva (ed.): Československý rozhlas na cestě k demokracii : od perestrojky ke svobodným volbám. Praha, Akademie věd – Ústav pro soudobé dějiny 2002.

Ješutová, Eva: Od mikrofonu k posluchačům. Praha, Český rozhlas 2003.

Jezdinský, Karel – Číp, Oldřich: Britské zahraniční vysílání. Praha : Československý rozhlas – Studijní oddělení Československého rozhlasu, 1966. 147 s., příl. Edice Informace – učebnice – semináře ; publikace č.18.

Lit.: Ježek, Svatopluk: První krůčky našeho rozhlasu. In Literární noviny 5/1939, s. 96 a násl.

Joklová, Anna Maria: Rozhlasová hra a její podstata. In Divadelní ochotník 11/1933, s. 129 (článek).

-jt-: Půlstoletí rozhlasové hry. In Rudé právo, 24. 1. 1977 (článek).

Junek, Marek a kol.: Svobodně! Rádio Svobodná Evropa 1951 – 2011. Praha: Radioservis, 2011. – Přispěvateli Peter Duhan, Prokop Tomek, Vladimír Just, Filip Pospíšil, Vilém Prečan a John O´Sullivan.

Juppa, Antonín: Pedagogický rozhlas.  In České slovo 25, 1933, č.110, s.4, 10.5. 1933 (o zahájení pořadu pedagogických přednášek v pražském rozhlase 15.5. proslovem ministra školství I. Dérera a přednáškou O. Kádnera).

Jurman, Michal: Zvukové umělecké experimenty v českém rozhlasovém vysílání. Brno: JAMU, 2008, 142 s., příl.

Jurman, Michal: Velikost veličin dnešního sluchu (Michala Rataje Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu). In Souvislosti 3/2007, rubrika Pod čarou.

Kalábek, Michael: Rozhlasové pásmo: Listening to Berlin. Brno: Masarykova univerzita, 2011 (bakalářská práce).

Kalný, Slavo (ed.): Dlhodobé rozhlasové seriály. Ed. Fonozošit č. 39.

„Kam míří rozhlasová hra?“ : výběr z původních českých rozhlasových her odměněných cenou v autorské soutěži Svazu rozhlasových tvůrců roku 1990 a Výroční prémií Českého literárního fondu za rok 1990 a 1991. Praha: Svaz rozhlasových tvůrců, 1992.

Kamen, Jiří – Horáková, Pavla: Přišel befel od císaře pána. Polní pošta – příběhy Čechů za první světové války. Praha: Argo, 2015, 272 s. – Cit.: Unikátní kompozice z deníků, pamětí a korespondence českých vojáků z první světové války, doplněná svědectvími jejich příbuzných v zázemí a deníkem novináře Jana Herbena. Hlavní dějový proud knihy tvoří dosud neobjevené osudy devíti vojáků, jejichž příběhy zasahují do několika válečných let na různých frontách. Z jejich osobitého líčení vojenského života se dozvídáme nejen o klíčových událostech jednotlivých válečných let, třeba o sarajevském atentátu, mobilizaci, výcviku, odchodu do pole, důležitých bitvách, zakládání dobrovolných jednotek, vyhlášení Československa, návratu z legií, ale také o stravování na frontě, poznávání cizích kultur, zavádění nových zbraní, zapojení zvířat do válečných operací, o nemocech a zraněních, milostných vztazích ve válečné vřavě, o dezinformační kampani s francouzským zlatem, špionážních aférách a o procesech s velezrádci, budoucími československými politiky. Texty ilustrují autentické fotografie, pohlednice, korespondenční lístky, kresby a reprodukce rukopisů a tištěných dokumentů. Kniha, chronologicky členěná podle válečných roků, navazuje na úspěšný dvacetidílný pořad Polní pošta vysílaný Českým rozhlasem na stanici Vltava v roce 2014, kdy od vypuknutí první světové války uběhlo sto let. (anotace)

Kameníček, Jan – Lojín, Jiří – Zdánlivé zbytečnosti. 2014. – „Kniha Zdánlivé zbytečnosti se zabývá technikou psaní a vlastní potřebou psaní, stavbou dialogu a monologu a také postupem, jak napsat povídku nebo rozhlasovou hru. Spisovatel Jan Kameníček má v tomto směru bohaté zkušenosti a může čtenáři leccos sdělit. Stejně jako technika psaní je důležité a zajímavé, co ho vedlo k tomu, že se začal věnovat tvorbě rozhlasových her, povídek i románů, s čím se musel potýkat a s kým se na své cestě setkával.“

Kapitoly z dějin Československého rozhlasu 1-7. Praha: Studijní a výzkumné centrum Čs. rozhlasu, 1964 – 1968.

Karvaš, Peter: Rozhlas – poloumenie? In Slovenský rozhlas 37/1943, s. 1045-1046 (článek). – Článek vyšel pod zkratkou J. R. L., tj. Ján Robert Lipka, jeden z Karvašových pseudonymů.

Karvaš, Peter: Kapitolky o rozhlase. K problémom rozhlasovej dramatiky. Bratislava 1948

Karvaš, Peter: Priestory v divadle a divadlo v priestore. Bratislava 1984.

Kazda, Miloslav: Jak vznikl Československý rozhlas. Kazda, Miloslav. In: Dějiny vědy a techniky : historie studiové rozhlasové a televizní techniky / editor Jaroslav Folta Praha : Národní technické muzeum 6, (1999,) s. 13.

Kepplinger, H. M. – Weissbecherová, H.: Negativismus jako ideologie zpravodajství. Praha, Rozhlasová práce 1/1992, s. 74 – 81.

Kocourek, Franta: O slávě živého slova – Zdravice Moravě – Jaro 1939. Tři rozhlasové projevy. Brno: Dědictví Havlíčkovo, 1939 (?), 44 s.

Kocourek, František: Zločin pomluvy – přednáška, proslovená v pražském rozhlase 10. července 1939.  Praha: V.J. Krýsa, 1939 (17 s., bibliofilie, edice Parnasie / sv. 20).

kol. aut. (Pupala, R. – Skúpa, M. – Jaborník, J. – Štefko, V. – Mlčoušek, V.): Človek odinakiaľ Ivan Mistrík.  Bratislava: Divadelný ústav a Mediálny inštitút, 2007 (kniha + DVD). – „Samostatnú prílohu tvorí DVD, na ktorom sa nachádza dokument Martina Hollého Vyššie princípy Ivana Mistríka (2002), rozhlasové hry Mark Twain: Dobrodružstvá Huckleberryho Finna (1956) a William Shakespeare: Rómeo a Júlia (1979), fotogaléria zo súkromného archívu a tiež fotografie Mistríkových filmových a divadelných postáv.“

Kolář, Jan: Rozhlas a zpětná vazba. In Divadelní noviny 2/1992, s. 6 (článek o nedostatečné reflexi rozhlasové tvorby).

Kolář, Josef – Branžovský, Josef: Informace – učebnice – semináře: Cesta s člověkem: Sborník rozhlasových pásem Josefa Koláře. Praha: Stud. odd. Čs. rozhlasu, 1966 (283 s.).

Koníček, Karel: Ve službách československého rozhlasu v prvních pěti letech 1923-28. Praha: Československý rozhlas – Orbis, 1948.

Kopáč, Radim (ed.): Antologie českého rozhlasového fejetonu 2002-2004. Concordia, 2004.

Kopecký, Lukáš: Případ rozhlasového novináře Aloise Kříže před Národním soudem. Brno: Masarykova univerzita, 2011 (diplomová práce).

Köpplová, Barbara – Bednařík, Petr – Čábelová, Lenka – Moravec, Václav – Kryšpínová, Jitka – Šádová, Eva: Dějiny českých médií v datech. Rozhlas – televize – mediální právo. [Aut.]: Köpplová, Barbara – Bednařík, Petr – Čábelová, Lenka – Moravec, Václav – Kryšpínová, Jitka – Šádová, Eva. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN:80-246-0632-1

Košnarová, Veronika: „Protože mám jenom svůj hlas …“ (Rozhlasové hry Věry Linhartové). In Symposiana Bohemica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého 2010,s . 218-226.

Košťál, J.: Ideový projekt obsahové analýzy scénáře rozhlasové hry. Praha: Čs. rozhlas, informace výzkumného oddělení, březen 1982.

Kotalová, Zdenka: Jan Petránek – rozhlasový publicista. Praha: Univerzita Karlova, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta žurnalistiky, 2010. 41 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Josef Maršík, CSc.

KOTALOVÁ, Zdenka: Redakce mezinárodního života Československého rozhlasu v 60. letech. Praha : Univerzita Karlova, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií, 2012. 108 s. + 14 stran příloh. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Kotalová, Zdenka: Redakce mezinárodního života Československého rozhlasu v rozmezí let 1966–1969. Praha : Univerzita Karlova, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií, 2012. 90 s. + 13 stran příloh. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Kotoučová, Ditta: Specifika rozhlasového vysílání pro děti se zvláštním zřetelem na období vysílání Rádia Junior. Praha, 2016. 57 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Josef Maršík, CSc.

Koutek, Ondřej: Zahraniční odboj na vlnách BBC. In Paměť národa 1/2014, s. 30 a d.

Kovaříková, Martina: Zaostřeno na mezinárodní únosy dětí: rozhlasová reportáž pro Český rozhlas Plus. Brno: Masarykova univerzita, 2015 (bakalářská práce).

Kožík, František: Rozhlasová hra v Evropě. In Rozhlasová práce 1974, č. 3. s. 113-126.

Kožík, František: Rozhlasové umění. Praha 1940. 2. vydání – Metodický kabinet Čs. rozhlasu, Bratislava 1958.

Kožík, František: Rozhlasové vzpomínky. In Kapitoly z dějin rozhlasu 3. Praha 1965.

Králová, Lenka: Vážná hudba ve vysílání Radiojournalu v letech 1930-1938 a specifičnost původní rozhlasové tvorby. Praha: Univerzita Karlova, 2008 (diplomová práce).

Kraváčková, Blanka: Aktuální podoba literárních pořadů na Radiu Proglas. Brno: Masarykova univerzita, 2009 (diplomová práce).

Krutnik, Frank: Barbed Wire and Forget-Me-Not. The Radio adventures of Laura (1944). In  Journal of Adaptation in Film & Performance. Dec2012, Vol. 5 Issue 3, p297-314. 18p.

Kryl, Karel. Krylogie : autorské pořady, vysílané v letech 1975-1989 rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa. Praha : Academia, 1994.  ISBN 8020003746.

Lit.: Kříž, Alois – Co vítě o Židech? Český rozhlas k židovské otázce – Soubor přednášek stejnojmenného cyklu v rámci duchovního boje proti židovskému vlivu na českého člověka. Praha : Orbis 1941, 90 s. Edice Na okraj nové doby, sv. 38.

Křížek, Viktor. Když rádio měnilo svět. Dvůr Králové nad Labem, ELLI print 2007. ISBN 978-80-239-9077-5.

Kubačák, Antonín: Zemědělský rozhlas v období 1926-1942. Kubačák, Antonín. Vědecké práce Zemědělského muzea. 28, (1989-1990 [vyd. 1990],) s. 293-307

Lit.: Kubalík, Štěpán: Ne každý dokument je vidět. První příspěvek dok.blogu pojednává o poetice rozhlasového dokumentu. In web DokRevue, 26. 9. 2014 (úvaha o rozdílech mezi filmovým a rozhlasovým dokumentem).

Kunczik, M.: Základy masové komunikace. Praha, Karolinum 1995, s.106 – 157.

Kuropata, Ondřej. Rozhlasové vysílání České národní rady v období Pražského povstání v květnu 1945. Praha, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí práce PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

Kussová, Marta: Pásmo jako rozhlasový žánr. Praha: Univerzita Karlova, 1984.

Ladýř, Ivan: Rozhlas Pardubice 45 let. [2. část]. [Aut.]: Ladýř, Ivan. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka Pardubice : Klub přátel Pardubicka 25-27, č. 7-8, (1990), s. 180-187.

Lazorčáková, Taťána: Umění rozhlasovosti. In Slovenské divadlo 4/1983, s. 551 – 561 (o Josefu Bezdíčkovi).

Lejsková, Věra: Moje Brno : v pořadech Rádia Svobodná Evropa 1993-2002. Brno : Šimon Ryšavý, 2003.

Ligaga, Dina: Narrativising Development in Radio Drama: Tradition and Realism in the Kenyan Radio Play Ushikwapo Shikamana. In Social Identities, Vol. 11, N. 2, March 2005 , pp. 131-145(15).

-ll-: České rozhlasové hry a cizina. In Náš rozhlas 34/1939, s. 10 (článek).

Lockerová, Magda: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Deskripce sdružení, vliv sdružení na rozhlasovou tvorbu a výuku na českých vysokých školách. Brno: Masarykova univerzita, 2008 (diplomová práce).

Lopatka, Jan: Estetická problematika vztahu rozhlasu a prózy. Praha, Studijní a výzkumné odd. Čs. rozhlasu, 1964.

Lopatka, Jan: Literatura rozhlasem prostředkovaná. In Studie a úvahy 1967, č. 1, s. 3-9.

Lopatka, Jan: Radiojournal v ko(s)mickém věku. Praha: Inverze, 1993. Předmluvu napsal Vladimír Just, doslov Růžena Grebeníčková. 165 s.

Pozn.: První vydání vyšlo v samizdatu (Edice Petlice). Obsahuje kritické rozbory seriálů Jak se máte, Vondrovi?, Záchranka a rozhlasových her Poslední vlak do Frývaldova aj.

Macek, Petr: Karel Vetterl a počátky brněnského rozhlasového vysílání. In Musicologica Brunensia, roč. 48 (2013), č. 1.

Macek, Petr: Rozhlasové působení Karla Vetterla. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity H 41, 2006, s. 83-94.

Machová, Barbora: Od Muskulatoria k Rudé krásce. Rozhlasové dokumenty a featury Radima Nejedlého. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013 (bakalářská práce).

Maršík, Josef: Trendy žánrové struktury rozhlasového zpravodajství a publicistiky. In: Rozvoj české společnosti v Evropské Unii. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2004, s. 57-62.

Maršík, Josef: Úvod do teorie rozhlasového programu. Univerzita Karlova (2. čtvrtletí 1995).

Maršík, Josef: Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha, SRT 1999, s. 2 – 34.

Martínková, Alena: Hrají a vzpomínají Plzeňáci. Praha : Jalna, 2014 (162 s. + 2 CD; ISBN: 9788086396781; EAN: 9788086396781). – Knížka vzpomínek se dvěma CD zavádí čtenáře do plzeňského rozhlasu 60. a 70. let minulého století, do doby jeho slavné éry a výjimečného postavení mezi regionálními rozhlasovými stanicemi. Titul knížky je odvozen z názvu pořadu Hrají a zpívají Plzeňáci, který se pro svoji oblibu vysílal z Plzně od roku 1958 nepřetržitých čtyřicet let.
V oživených vzpomínkách vybraných osobností může čtenář nahlédnout do zákulisí rozhlasu a přiblížit si dobu, ve které tvořily. Podmínky, které ke své práci tehdy měly, si dnes už neumíme ani představit. Součástí publikace jsou 2 CD – jedno s lidovými písničkami z pořadu Hrají a zpívají Plzeňáci a druhé s výběrem skladeb z tvorby skladatelů, kteří zde v té době působili: Zdeněk Lukáš, Jaroslav Krček, Jan Málek, Jiří Teml a Jan Slimáček. Kniha vychází k Roku české hudby 2014, k projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a k 70. výročí Českého rozhlasu Plzeň.

Mastík, Jiří: Veřejné rozhlasové vysílaní na Moravě v letech 1923-1948. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009. – Práce shrnuje zjištěné údaje o začátcích rozhlasového vysílání na Moravě od 20. letech 20. století až do doby znárodnění v roce 1948. Věnuje se počáteční zákonné legislativě a další zákonům, které ovlivňovaly rozhlasové vysílání na začátku minulého století. Největší část práce je věnována jednotlivým regionálním studiím, která v době od roku 1923 do roku 1948 na Moravě vysílala nebo se chystala vysílat. Jedná se zejména o studia v Brně a Moravské Ostravě a částečně také o studio v Olomouci. Jako zvláštní kapitola je rozhlas firmy Baťa ve Zlíně.

Mathesius, Vilém: Péče o výslovnost v anglickém rozhlase. In Slovo a slovesnost, ročník 1 (1935), číslo 3, str. 179-182

Mathesius, Vilém: Rozhlas a slovesnost. In Slovo a slovesnost, ročník 7 (1941), číslo 2, str. 106.

Mathesius, Vilém: Srozumitelnost a účinnost mluveného slova v rozhlase (Z přednášky napsané pro pracovníky Českého rozhlasu). In Slovo a slovesnost, ročník 9 (1943), číslo 2-3, str. 138-145.

Mattová, Šárka: Rozhlasová reportáž. Brno: Masarykova univerzita, 2009 (diplomová práce FSS).

Mecnerová, Iveta: Problematika cenzury v období Protektorátu Čechy a Morava. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013 (bakalářská práce).

Metodika práce rozhlasového redaktora s mikrofónom. Materiály zo seminára Metodicko-výskum. kabinetu Čs. rozhlasu v Bratislave. Čs. rozhlas, Bratislava, 1974. 93 s. Ed. Fonozošit č. 34.

Michálková, Věra: Jazykový koutek Československého rozhlasu (Třetí výběr). In Slovo a slovesnost, ročník 22 (1961), číslo 1, str. 61-64.

Mitrová, Adela: Mediálne podoby súčasnej slovenskej drámy. In Visnyk LVIV UNIV., Series Philol., 2009, is. 48, s. 98-107 (studie).

Mitrová, Adela: Vývinové tendencie pôvodnej rozhlasovej drámy : (so zameraním na Slovenský rozhlas štúdio Košice).  Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2010 (274 s.).

-MK- :  Archivy a rozhlas. -MK-. In: Archivní časopis. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra 13, č. 4, (1963,) s. 244-245.

Mondal, Rivky: Malfunctioning Machines. Replaying The Plays of Samuel Beckett by Katherine Weiss. In Journal of Modern Literature, Vol. 38, No. 2 (Winter 2015), pp. 174-177

Moravcová, Barbora: Podoby českého divadla v rozhlasové práci Evy Svobodové. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008.

Motal, Jan: Experimentální rádio: úvod do moderování a dobrovolnictví ve studenstském a komunitním rádiu. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy university, Katedra mediálních studií, 2011, 37 s.

Mrázek, Daniel: Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2010 (bakalářská práce).

Na vlnách rozhlasu. Praha, b. n., 1983.

Navrátil, Karel: Čtrnáct kapitol o rozhlase. [Praha]: Literární akademie, 2006, 98 s.

Nejedlý, Jan: Co musel unést rozhlas za protektorátu? In IHned, 27. 5. 2011(recenze knihy R. Žitného).

Nešvera, Karel: Nedělní divadelní večery. In Rozhlasová a tv práce, 1959, č. 4, s. 25-28.

Nešvera, Karel: Rozhlasové experimenty. In Rozhlasová a tv. práce 1959, č. 3. s. 17-21.

Neumann, Tomáš: Soukromé rádio v České republice – Případy AZ Radia a Radia Proglas. Brno: Masarykova univerzita, 2006 (diplomová práce).

Noskovič, Alexander: Agónie rozhlasové hry. In Kulturní noviny, 14/1968 (článek).

Nováková, Andrea: Ingeborg Bachmannová v české literatuře a kultuře. Praha: Univerzita Karlova, 2006 (diplomová práce).

Nováková, Klára: Česká rozhlasová hra v letech 1923-1945. Brno: Masarykova univerzita, 2015 (bakalářská práce).

O’Brien, Charles: Za komparativní historiografii. Rozhlas, film a gramofon v meziválečné Británii, Německu a Francii. O’Brien, Charles. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. 18, č. 3, (2006,) s. 65-77

Očadlík, Mirko (red.): Jaro a léto v Československém rozhlase. Programové porady Československého rozhlasu v Karlových Varech ve dnech 27. ledna – 1. února 1947. 1. vydání. Praha : Československý rozhlas, 1947.

Očadlík, Mirko (red.): Na prahu roku velkých jubileí i aktualit v Československém rozhlase. Programové porady Československého rozhlasu v Karlově Studánce ve dnech 17.-20. června 1947. 1. vyd. Praha : Československý rozhlas, 1947.

Očadlík, Mirko (red.): Programové problémy rozhlasu. Zpráva o jednání programové porady čsl. rozhlasu v Gräfenberku ve dnech 10.-13. července 1946. 1. vyd. Praha, Československý rozhlas, 1946.

Odrobiňáková, Jana: Banskobystrický rozhlas a jeho percepcia udalostí roku 1968 v Československu. Odrobiňáková, Jana. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století. [3] : osudové osmičky v našich dějinách / Jan Mervart, Jiří Štěpán a kol Ústí nad Orlicí : Oftis, 2008 s. 411-422.

Oríšek, Peter (ed.): Zvukový dokument v rozhlase. Fonozošit z metodického seminára. Bratislava, Čs. rozhlas 1983. Ed. Fonozošit.

Osvaldová, B. – Halada, J. a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha : Libri, 1999.

Ouřadová, Anna. Vývoj a proměny rozhlasových pořadů pro mládež v ČR v letech 1992–2010. Praha, 2012. 80 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce Mgr. Radim Wolák.

Pacovský, J.: Na vlnách rozhlasu (1923-1993). Český rozhlas, Praha 1993.

Paeschke, Hans: Hörspiel-Gedanken (Anfang gekürzt). Aus: Merkur-Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. Baden – Baden, Jg. 15 (1961), 1208 – 1212, in: Theorie des Hörspiels. Stuttgart 1978, s. 53.

Paličková, Jarmila: Magazín pro mladé ve veřejnoprávním rozhlasu : Koncept pořadu a pilotní díl na základě předchozích průzkumů. Brno: Masarykova univerzita, 2009 (diplomová práce).

Pálkovič, Pavol: Epika a dráma, javisková dráma a rozhlasová hra. Bratislava: Čsl. rozhlas 1974.

Pálkovič, Pavol: Cestami rozhlasovej tvorby. Študijný zoš. č. 34, Čs. rozhlas, Bratislava 1986.

Palkovič, Pavol: Týždeň so švédskou rozhlasovou hrou (Ingmar Bergman). In Literárny týždenník, roč. 8, č. 4 (1995), s. 159.

Paměť a dějiny 1/2014. Revue pro studium totalitních režimů. Číslo věnované rozhlasu. Praha: ÚSTR, 2014.

Pantůček, Vlastimil: Jak Brno poslouchá rozhlas. Dizertace. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 1949, 112 s.

Pátek, M.: Rozhlasáci. Rozhlasová práce. Český rozhlas, Praha 1991.

Lit.: Patíková, Nikol: Rozhlasové hry Petra Pýchy a Jaroslava Rudiše. Brno: JAMU, 2015 (bakalářská práce).

Patzaková, A. J.: Prvních deset let Československého rozhlasu. Praha 1934.

Pavlovský, Petr: Audiokniha – nové médium?. In A2 [online]. 2009, č. 5 [cit. 2009-04-30].

Pavlovský, Petr: Rozhlasová nebo zvuková inscenace? [původní] , In: Divadelní revue Vol. 7., 1996, No.3., s. 17-22 ISSN 0862-5409.

Pelcová, Martina: Rozhlasový publicistický esej – Vysoké školy nízké. Brno: FSS MU, 2011 (bakalářská práce).

Perkner, Stanislav – Hyvnar, Jan:  Řeč dramatu I. – Divadlo a rozhlas. Praha: Horizont, 1987 (308 s.).

Perkner, Stanislav – Slovák, Leopold: Teorie a praxe rozhlasové žurnalistiky. Praha, Novinář 1986.

Petříková, Lucie: Lidský hlas v díle E. F. Buriana. Brno: Masarykova univerzita, 2012 (bakalářská práce).

Pinard, Peter Richard: Alois Kříž a cyklus rozhlasových relací „Co víte o Židech a zednářích?“. In Terezínské studie a dokumenty (ed. Jaroslava Milotová). Academia, 2005 80-85924-46-3 423 s., fot. (2005,) s. 193-245.

Pinard, Peter Richard: Humor ve službách pomluv. Prvky antisemitismu v tzv. ‚politických skečích‘ vysílaných Českým rozhlasem v letech 1941-1945. In Terezínské studie a dokumenty, 2007.

Pinard, Peter Richard: Wichtige Aspekte und Zielgruppenspezifische Merkmale der Rundfunkpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1942. In Acta Universitatis Caroliane, Studia Territorialia II, s. 79-112.

Pinard, Peter Richard: Broadcast Policy in the Protectorate of Bohemia and Moravia: Power Structures, Programming, Cooperation and Defiance at Czech Radio 1939-1945. Frankfurt: Peter Lang, 2014 (ISBN-10: 3631662009; ISBN-13: 978-3631662007)

Pištora, Ladislav: Vznik prvního masmédia – rozhlasu ve dvacátých a třicátých letech minulého století v Československé republice (Vývoj počtu radiokoncesionářů v době první republiky). In Statistika 1/2006. (článek)

Pitter, Přemysl: Na předělu věků. Mnichov: Kruh přátel duchovní obrody, 1959, 108 s. Exilové vydání jeho rozhlasových projevů vysílaných Svobodnou Evropou.

Pitter, Přemysl: Oheň na zemi. Švédsko : Sklizeň svobodné tvorby, 1957, 82 s. Exilové vydání jeho rozhlasových projevů vysílaných Svobodnou Evropou.

Plechatý, Josef: K otázkám vývojových cest rozhlasové hry : sborník z vystoupení účastníků sympozia : Regionální studio Českého rozhlasu Plzeň, 16.-18. září 1993. Praha: Svaz rozhlasových tvůrců, 1994.

Polášek, Štěpán: Spisovatelé pro mládež a školský rozhlas. In Úhor 23, 1935, č.6, s.133-134, 15.6., podepsáno Topol.

Pokorný, Milan: Literární slovacika v produkci a vysílání Českého rozhlasu. In Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). Pospíšil, Ivo (editor); Šaur, Josef (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. [169]-175.

Policar, Dušan – O vyhlídkách rozšíření rozhlasu. In Národní listy, 10. 2. 1939, s. 3 (článek).

Policar, Dušan - O vyhlídkách rozšíření rozhlasu. In Národní listy, 10. 2. 1939, s. 3

Pražák, Milan – Pražáková, Marie: Klid, natáčíme : Praktické rady pro tvůrčí práci se zvukem, určené rozhlasovým kroužkům a začínajícím fonoamatérům. Brno: Krajské kulturní středisko, 1986 (116 s.).

Prohaska, Jerry: S Českým rozhlasem můžete poznat 99 tvůrců rozhlasových dokumentů. In web Radio TV, 12. 7. 2013 (recenze).

Ptačinská Jirátová, Jana: Současná německá rozhlasová hra. Akustické experimenty Heinera Goebbelse. Praha: Univerzita Karlova, 2009 (diplomová práce).

Racek, Jan: Literární kritika v čs.rozhlase. In Lidové noviny 46, 1938, č.557, s.7, 5.11., podepsáno rk (zpráva o právě zaváděné nové relaci čs.rozhlasu Hlasatel dobré knihy, jež bude na programu jednou týdně a kterou zahájí literární kritik Karel Sezima).

Racek, Jan: Sjezd PEN-klubu v rozhlasovém zpravodajství. Lidové noviny 46, 1938, č.322, s.5, 28.6., podepsáno rk

Radio Praha včera a dnes. Praha, Český rozhlas 1996.

Rataj, Michal. Zvukem do hlavy: sondy do současné audiokultury.  Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012, 175 s. ISBN 9788073312299.

Rauchová, Hana: Besedy o rozhlasové režii. Praha : Československý rozhlas, 1964. 58 s.

Reportáž v rozhlase. Materiály zo seminára Regionálneho a národnostného vysielania v Malackách. Bratislava : Metodicko-výskumný kabinet Československého rozhlasu, 1981. 1. vyd. 93 s. Ed. Fonozošit.

Rísová, Eva: Funkcia jazyka v rozhlasovej hre pre deti a mládež. Bratislava, Metodicko-výskumný kabinet Československého rozhlasu 1979. 38 s.

Rísová, Eva: Funkcia jazyka v rozhlasových hrách pre deti  a mládež. Kultúra slova, 13, 1979, s. 196-204.

Rísová, Eva: Jazyk rozhlasových hier pre deti a mládež. In: Jazyk a štýl publicistiky. Zborník príspevkov z vedecko-praktickej konferencie o jazyku a štýle v tlači, rozhlase a televízii. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústredný výbor Slovenského zväzu novinárov 1982, s. 163-166.

Rísová, Eva: O jazyku Repkových Fafrnkovčanov. Kultúra slova, 13, 1979, s. 333-340.

Rísová, Eva: O jazyku rozprávkových rozhlasových hier. Kultúra slova, 17, 1983, s. 295-300.

Rísová, Eva: O rozhlasovom seriáli Čo nového, Bielikovci? Kultúra slova, 16, 1982, s. 101-105.

Rísová, Eva: O jazyku rozhlasového seriálu Čo nového, Bielikovci? Kultúra slova, 16, 1982, s. 198-204.

Rísová, Eva: Pôsobenie rozhlasu na jazykovú výchovu a zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 29, 1982/83, č. 3, príloha, s. 3-4.

Rísová, Eva: Jazyk realistických rozprávkových rozhlasových hier. Kultúra slova, 18, 1984, s. 14-19.

Rísová, Eva: Jazyk moderných rozprávkových rozhlasových hier. Kultúra slova, 18, 1984, s. 42-48.

Regrutová, Lenka: Podoby rozhlasového textu pre deti a mládež v kontexte zmien spoločnosti. In Jazyk a kultúra  19-20/2014. Ke stažení zde.

Ročenka Československého rozhlasu. Praha: Československý rozhlas, 1937.

Roessler, Gerrit K. – Sounds of the Apocalypse : Preserving Cold War Memories in Ulrich Horstmann’s Radio Play Die Bunkermann-Kassette. In German Politics and Society, Volume 32, Number 1, Spring 2014, pp. 94-109(16).

Roháčková, Kristina. Specifika rozhlasového vysílání pro děti se zvláštním zřetelem na veřejnoprávní stanici Rádio Junior. Praha, 2015. 62 stran. Diplomová práce (Bc.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Josef Maršík, CSc.

Rozhlasová moderácia. Fonozošit z metodického seminára (2.–3. apríla 1987). Bratislava, Československý rozhlas 1989. Ed. Fonozošit.

Rozhlasové žurnalistické žánre. Fonozošit z metodického seminára. Bratislava : Československý rozhlas, 1974. Ed. Fonozošit.

Rožánek, Filip: Náhody ukryté v krabicích. Jak se také ukrývaly archivní klenoty, aby je nedostihly dějiny. In web Mediář, 17. 5. 2011 (článek).

Rusinský, Milan: Vznik a počátky ostravské rozhlasové stanice – Sborník Ostrava. Ostrava 1947.

Rut, Přemysl: Pro rozhlas /a proti němu/. Eseje a rozhlasové hry. Praha(?): Brkola, 2011 (338 s.).

Růt, Václav: Divadlo a rozhlas. Praha 1964.

Růt, Václav:  Rozhlasová forma a rozhlasový posluchač. In Slovo a slovesnost, ročník 2 (1936), číslo 4, str. 223-225

Růžičková, Jarmila: Historie brněnského rozhlasu. Brno, Český rozhlas Brno 2003 (interní materiál).

Řezníčková, Zuzana: Využití postupů rozhlasové detektivky za hranicemi žánru. In Theatralia 1/2015 (Yoriczek), s. 217-222.

Sborník z tvůrčích akcí Sdružení pro rozhlasovou tvorbu za rok 2011. Praha: SRT, únor 2012

Sedláček, Karel: Volá Svobodná Evropa. Praha 1993.

Sedláček, Karel:  Vzpomínka na Plzeň. Československý rozhlas Plzeň – srpen 1968 a roky poté. Sedláček, Karel. Svět rozhlasu. Bulletin o rozhlasové práci č. 21, příloha, (2009,) s. 456-457

Seidlová, Tereza: Rozhlasová tvorba Václava Cibuly. Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Katedra ţurnalistiky, 2010. 86 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Josef Maršík, CSc.

Seigel, Amanda: Nahum Stutchkoff´s Yiddish Play and Radio Scripts in the Dorot Jewish Division, New York Public Library.  Judaica Librarianship, 16 – 17 2011, p 55-82.

Scheffner, H.: Theorie des Hörspiels, Reclam, Stuttgart, (1978), ISBN 3-15-009546.

Schwitzke, Heinz (ed.): Reclams Hörspielführer. Reclam, 1969 (soupis a charakteristika nejvýznamnějších rozhlasových her).

Slavíková, Hana: Rozhlasové pásmo. Brno: Masarykova univerzita, 2011 (bakalářská práce).

Slovák, Leopold: Umelecká literatúra v rozhlase. Bratislava, 1965.

Slovák: Slovenská rozhlasová hra. In  Studia Academia Slovaca 4 – Prednášky XI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava 1975, od s. 413.

Smitka, Václav: K problému vizuálnosti v rozhlasové hře. In Studie a úvahy 1/1963, s. 40 – 51.

Smitka, Václav: Vysílání Čs. rozhlasu 21. srpna-27. srpna 1968. Praha: Čs. rozhlas 1990.

Smitka, Václav – Štěpánek, Zdeněk: Vliv mimoposlechové činnosti na míru posluchačem zachycené verbální rozhlasové informace. Praha: Československý rozhlas, 1992 (55 s.), edice Informace, učebnice, semináře.

Smoláková, Viera: Špecifiká výrazových prostriedkov v rozhlase. In Jazyk a kultúra 10/2012 (článek).

Smolková, Martina – Na (roz)scestí žánrů. Dokumentární tvorba Miroslava Buriánka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013 (diplomová práce).

Smrčka, Ferdinand: Hovoříme s rodiči. Sborník rozhlasových přednášek a besed o výchově dětí. Praha:  Státní pedagogické nakladatelství, 1957, 233 s.

Sofonea, Alexandra: Radio Drama and Mihai Zirra. In Studia Universitatis Babes-Bolyai, Dramatica. 2009, Vol. 54 Issue 2, p125-136. 12p.

Soldán, Tomáš:  Rozhlasové hry Karla Tachovského. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky, 2009. 84 s. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Antonín Přidal.

Soley, Lawrence C.: Radio Warfare. OSS and CIA Subversive Propaganda (Válka na rozhlasových vlnách). USA : Praeger, 1989 (249 s.) -  Kniha se zabývá popisem rádiové propagandy od počátku rozhlasu. Informace o propagandistických rozhlasových vysílačkách. USA, Střední Amerika, Asie, Evropa (SSSR, východní blok, západní Evropa, 2. svět. válka, studená válka). 249 stran.

Solovič, Ján a kol.: Tu Bratislava… Rozhlas v retrospektíve a perspektíve. Bratislava: Obzor, 1966, 124 s.

Souvislosti 1/2009 – Rádiová umění (číslo věnované rozhlasové tvorbě). Praha, 2009.

Srba, Bořivoj: Více než hry. Dramatická tvorba Ludvíka Kundery. Brno: JAMU, 2006.

Pozn.: Obsahuje rozsáhlé kapitoly rozborů her Totální kuropění, Bezpodmínečný horizont, Naprosto lhostejné, Krásné ženy neboli Joseph Goebbels, Vojvodovy narozeniny, Chameleon aneb Joseph Fouché, Labyrint světa a lusthauz srdce, Dva ve vánici, Zvědavost, Malé smutné štronzo, Večer všech dnů, Sny Karla IV.

Srbová, Olga: Rozhlas a slovesnost. Praha: Vyšehrad, 1941, 32 s. Edice Pro život, sv. 23.

Srbová, Olga: Slyš – a čti! In Divadelní noviny 11/1970, 28. 1. 1970 (recenze na knihy „Reclams Hörspielführer“ a „Rozhlasové hry“).

Stehlíková, Eva: Strukturalistická stopa Olgy Srbové. In Theatralia. 2016, roč. 19, č. 1, s. 181-200 (článek).

Stereofónia v rozhlase. Materiály zo seminára Metodicko-výskumného kabinetu Čs. rozhlasu v Bratislave. Ed. Fonozošit č. 41.

Strahl, V.: Novinář před mikrofonem. Praha, Univerzita Karlova 1993, s. 3 – 117.

Straková, Hermína (ed.): Rozhlasové žurnalistické žánre. Materiály zo seminára Metod.-výsk. kabinetu Čs. rozhlasu v Bratislave z 31. októbra 1973. Bratislava : Metodicko-výskumný kabinet Československého rozhlasu, 1973. 1. vyd. 87 s. Ed. Fonozošit.

Straková, Hermína (ed.): Detská piesňová a zborová tvorba v rozhlasovom vysielaní. Bratislava : Československý rozhlas, 1974. 1. vyd. 52 s. Edícia: Fonozošit č. 35.

Svobodová, Jana: Mediální obraz rozhlasu v Lidových novinách v letech 1925 a 1926. Brno: Masarykova univerzita, 2016 (diplomová práce).

Šebor, Jan: Rozhlas a knihy. In Pestrý týden 19/1937 (8. 5. 1937), s. 18 (článek).

Šichanová, Barbora: Radio Wave optikou teorie veřejné služby. Brno: Masarykova univerzita, 2010 (diplomová práce).

Šír, Filip: Research on the Production of Czech Sound Recordings to 1946 Focusing on the Gramophone Company ESTA. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2014, 6(1). ISSN 1804-2406.

Šír, Filip – Žabička, Petr: Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce. Brno: Moravské zemská knihovna + Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 3 [cit. 2014-12-01].

Škytová, Alžběta: Audioknihy a jejich vliv na dětské čtenářství. Brno: FF MU, 2009 (bakalářská práce).

Šrůtková, Zdeňka: Počátky české rozhlasové hry ve třicátých letech v Brně + Soupis dramatického vysílání brněnského rozhlasu od počátku do protektorátního zřízení : omezeno na rozhlasové hry, dramatizace, úpravy divadelních her a divadelní přenosy. Brno: Univerzita J.E. Purkyně v Brně. Filozofická fakulta, 1981 (rukopis).

Štěrbová, Alena: Rozhlas a slovesné umění I., II. Univerzita Palackého, Olomouc 1976, 1991. 113 a 75 stran.
Dějiny. Český rozhlas 1923-1990.

Štěrbová, Alena: Rozhlasová inscenace. Teoreticky komentované dějiny české rozhlasové produkce. Olomouc, Univerzita Palackého 1995, 150 stran.

Štěrbová, Alena: Umělecké osobnosti brněnského rozhlasu. (Spoluautorka Tatjana Lazorčáková) UP, Olomouc 2001, 107 stran.

Štěrbová, Alena: Rozhlasovost prózy Karla Poláčka. In: Na křižovatce umění. Brno 1973, s. 343-352.

Štěrbová, Alena: Bedřich Václavek a rozhlas. In: Václavkova Olomouc 1972. Praha 1975, s. 105-110.

Štěrbová, Alena: K počátkům české rozhlasové kritiky. Bernard Kosiner. In: Studia bohemica I. Praha 1975, str. 61-70.- AUPO

Štěrbová, Alena: Bedřich Václavek a brněnský Radiojournal. In: Bedřich Václavek – spolutvůrce současné kulturní politiky. Brno 1977, s. 60-73.

Štěrbová, Alena: Rozhlasová tvorba v pojetí Františka Kožíka. In: Václavkova Olomouc 1975. Praha 1978, s. 189-195.

Štěrbová, Alena: Rozhlasové dílo. In: Teória dramatických umení. Bratislava 1979, s. 301-308. (2. vydání 1982)

Štěrbová, Alena: Rozhlasová hra a umělecká kritika. In: Umění a kritika. Brno 1980, s. 177-181.

Štěrbová, Alena: Éra vzepětí původní rozhlasové dramaturgie. In Dějiny české literatury 3. Praha: Academia, 2008, s. 552-563.

Štěrbová, Alena: Rozhlasové umění Jiřího Horčičky. K vývoji české rozhlasové režie. In: Studia bohemica II. Acta UP, Praha 1982, s. 63-74.

Štěrbová, Alena: Teória, história a kritika rozhlasovej hry dnes. Slovenské divadlo 30, 1982, č. 2, s. 225-234.

Štěrbová, Alena: Počátky české rozhlasové estetiky a kritiky /1923 – 1945/. Dramatické umění 1983, č. 4, s. 65-75.

Štěrbová, Alena: Rozhlasové slovesné vysílání – kalendarium. Dramatické umění 1983, č. 4, s. 100-102.
Současná rozhlasová hra pro děti. In: Studia bohemica III. Acta UP, Praha 1984, s. 83-88.

Štěrbová, Alena: Z historie dramatického vysílání. In: Pět dní ze šedesáti let. Programový katalog k 60. výročí vzniku rozhlasu v Brně. Brno 1984. Nestr.

Štěrbová, Alena: Na vrcholu tvůrčích sil. Jiří Horčička šedesátiletý. Dramatické umění 1987, sv. 13, s. 5-12.

Štěrbová, Alena: Jen pravdivé dílo působí. Dialog o specifice rozhlasové hry. Dramatické umění 1988, sv. 1, s. 74-75.

Štěrbová, Alena: Rozhlasová hra ako syntetické dielo. Slovenské divadlo 36, 1988, č. 1, s. 67-76.

Štěrbová, Alena: Rozhlasová dramatická tvorba v boji proti fašismu. In: Rozhlasová práce 1988, č. 3, s. 53-66.

Štěrbová, Alena: Ruská a sovětská literatura v rozhlasovém vysílání. In: Olomoucko-lublinský rusistický sborník. Praha 1988, s. 53-60.

Štěrbová, Alena: Neviditelné herectví (kapitola Ohlédnutí). Panorama, Praha 1988, s. 49-77. (Spolupráce na koncepci reprezentativní obrazové publikace.)

Štěrbová, Alena: Protifašistická rozhlasová tvorba. In: Studia bohemica V. Acta UP, Praha 1989, s. 83-90.

Štěrbová, Alena: Ruská a sovětská literatura v rozhlasovém vysílání. In: Materiály k československo-sovětským literárním vztahům. UP, Olomouc 1989, s. 272-274.

Štěrbová, Marie: Interakce mediální a sociální reality – analýza rozhlasového dokumentárního cyklu Dobrá vůle. Brno: Masarykova univerzita, 2011 (diplomová práce).

Štětina, Roman: Fikce a intervence v rozhlasovém vysílání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu 2009 (bakalářská práce).

Šubrová, Klára: Mnichovské dny a jejich ohlas v rozhlasovém vysílání. Praha: Univerzita Karlova, 2012 (bakalářská práce).

Technika školského rozhlasu. Praha, Československý rozhlas, 1937.

Televize a rozhlas 1997. Praha, Radioservis 1997. ISBN 80-902198-8-8.

Tigrid, Pavel: Přikládáme sekeru ke kořenům lži (ed. Blažek Petr): Rozhlasové projevy programového ředitele Rádia Svobodná Evropa v Mnichově 1951–1952 Pavla Tigrida. Praha: Centrum pro dokumentaci totalitních režimů,  2016 (238 s.). – Cit.: V knize jsou poprvé publikovány rozhlasové projevy významného českého novináře Pavla Tigrida, které na počátku padesátých let přednesl v Rádiu Svobodná Evropa. Jejich pestrost odráží jeho zakladatelskou roli při vzniku československé redakce v Mnichově. Jsou mezi nimi propagandisticky laděné texty představující její úlohu a program, emotivní projevy vyzývající obyvatele v Československu k odporu proti komunistickému režimu, aktuální komentáře k dobové mezinárodní situaci, ironické poznámky k výrokům komunistických představitelů, satirické rozhlasové pásmo, rozhlasové diskuse s kolegy či nadčasově laděné úvahy o národním osudu. Projevy jsou uvedeny historickou studií o působení Pavla Tigrida v Rádiu Svobodná Evropa.

Tomáš, Jiří: Česká rozhlasová dramatika 1973-1982 (Tvorba 1982, č. 49, samostatná příl., s. 1-8)

Tomáš , Jiří: Česká rozhlasová dramatika 1984-1985 (Rozhlasová práce 1986, č. 2) + samostatné recenze Jiřího Tomáše v Tvorbě a jinde

Tomek, Roman: Zákaz cenzury. Brno: Masarykova univerzita, 2012 (diplomová práce).

Trubačová, Lenka: Vývoj československého rozhlasu na příkladu pořadu pro děti. In Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014.

Tschechoslowakischer Rundfunk und Fernsehen. Praha: Československý výbor pro rozhlas a televisi – Orbis, 1959.

Tylšarová, Alena: Kritická analýza webového protálu Radioacustica. Brno: Masarykova univerzita, 2012 (bakalářská práce).

Úlehla, Vladimír: Napojme prameny. O utrpení našich lesů; Sedm rozhlasových přednášek. Praha: Život a práce, 1947 (čb fotopříloha, 125 stran, Přírodní vědy).

Vaculík, Ludvík – Branžovský, Josef: Vidět svět novýma očima. Praha: Studijní oddělení Československého rozhlasu, 1965. – Obsahuje textové přepisy následujících pořadů: Vašek je pašák (1962), Markéta touží po řece (1963), Proč byste také nekouřili aneb Monolog vášnivého nekuřáka (1958), Co se stalo s Josefem (1963), Zorka (1963) a Den podle představy a podle skutečnosti (1964, 1. cena v Rozhl. žatvě). V seriálu Mikrofon mladých byly odvysílány například pořady Co chybí mladým lidem na vesnici (1962), Několik rad našim tuzemským cizincům (1962) a Jeden z nás – Tesla (1962).

Vačnadze, G. N.: Antény zaměřené na Východ. Formy a metody imperialistické rozhlasové propagandy proti socialistickým zemím. Praha: Naše vojsko, 1979, 186 s.

Vančata, Oldřich (ed.): Rozhlas jako pomocník školy: Příspěvek k metodice využití pořadů pro školy a mládež (Miloslav Disman, Eliška Nováková, Ferdinand Smrčka). Praha 1964.

Vavřík, Zdeněk: Ztratila se rozhlasová hra. In Literární noviny 1957, č. 4. s. 6.

Vejvoda, Jiří – Nutz, Ota: Káva u Kische. Praha: Radioservis, 1991, 209 s.

Vejvoda, Jiří – Nutz, Ota: Káva u Kische II. (Ivan Medek, Fedor Gál, Jaroslav Kořán, Přemysl Rut, Jefim Fištejn, Pavel Kohout, Vladimír Just, Šimon Pánek, Jaromír Štětina, František Nepil, Miroslav Horníček, Tomáš Halík, a d.) Praha: Radioservis, 1992, 236 s. ISBN 80-901242-2-4

Vejvoda, Jiří – Nutz, Ota: Káva u Kische III. Praha: Radioservis, 1993, 220 s.

Vodák, Jindřich: Co rozhlas dává umění. In Cestou. Praha 1946, s. 393 – 399.

Voskovec, Jiří – Werich, Jan: Osvobozené divadlo píše Radiojournalu. In Právo lidu 47, 1938, č.53, s.4, 4.3. 1938 (poznámka – otevřený dopis Osvobozeného divadlo Čs. rozhlasu, jehož se ředitelství divadla dotazuje, proč rozhlas odmítá vysílat hry tohoto divadla).

Vojtová – Schulzová, Eva: Rozhlasové hry nové generace. Brno: JAMU, 2011 (diplomová práce).

Vojtová – Schulzová, Eva. Původní česká rozhlasová hra po roce 1989. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 207 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-064-7.

/rec.: Hanáčková, Andrea: Původní česká rozhlasová hra po roce 1989. In Theatralia. 2015, roč. 18, č. 1, s. 174-177/

Vysílání Československého rozhlasu pro školy. Metodické listy k pořadům pro 1.-5. ročník na 1. pololetí 1971/72. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971.

Vývojové tendencie printového a rozhlasového spravodajstva. Zborník príspevkov z odborného seminára
Vývinové tendencie printového, rozhlasového a audiovizuálneho spravodajstva konaného dňa 27. 11. 2007. Nitra 2008. Ke stažení zde.

Wrigley, Amanda: Dylan Thomas’ Under Milk Wood, ‘a Play for Voices´ on Radio, Stage and Television. In Critical Studies in Television, Volume 9, Number 3, Autumn 2014, pp. 77-88(12).

Wrigley, Amanda: A wartime radio Odyssey: Edward Sackville-West and Benjamin Britten’s The Rescue (1943). In Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media. 2010, Vol. 8 Issue 2, p81-103. 23p.

Zajíček, Karel: Cesta rozhlasu za posluchačem. In: Host 2/1955.

Zajíčková, Markéta: Rozhlasové inscenace Josefa Henkeho v 60. letech. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010.

Zambor, Ján (ed.): Rozhlasové literárne pásmo. Materiály zo seminára Literárno-dramatickej redakcie v Košiciach. Bratislava : Československý rozhlas, 1980. 1. vyd. 88 s. Ed. Fonozošit č. 54.

Zeman, F. K.: O nutnosti rozhlasové kritiky. In Kritický měsíčník 3, 1940, č.3, s.121-126, 10.4. 1940 (článek).

Zemančíková, Alena: Dokument v rozhlase. In Deník Referendum, 16. 11. 2015 (článek).

Zemánková, Mária – Chorváthová, Jela: Čo nového, Bielikovci ? : hodnotenia rozhlasového seriálu. Materiály zo seminárov. Bratislava : Československý rozhlas,1983, 207 s. Edice Fonozošit č. 57.

Žilková, Marta: Konečne nič nové alebo Vývinové trendy v dramatickej tvorbe pre deti a mládež. In Bibiana 2/2001, s. 56 a násl. (článek o slovenské rozhlasové hře pro děti).

Žitný, Radek: Protektorátní rozhlasový skeč. Praha: BVD,  2011, 256 s.

Monografie, vzpomínky, paměti

Horčičková – Šustrová, Jarmila – Růžička, Daniel: Všechny mé životy – Každý den jsem měla premiéru. Vzpomínky první televizní hlasatelky. Praha: JaS, 2. 12. 2014, 184 s. – Jak nejlépe uvést tuto knihu vzpomínek? Jednoznačně ji nejlépe vystihují slova napsaná Danielem Růžičkou v jejím úvodu: Sedíme proti sobě v malé pracovně jejího ďáblického bytu. Na stolku před námi je obrovská hromada fotek, nejen rodinných, ale hlavně těch, které zachycují její profesní život – život v televizi a s televizí. A v tomto případě nejde o magický přístroj, ale o instituci. Co fotka, to vzpomínka, historka nebo komentář: „Tady u toho sportovního auťáku jsem s Frantou Šťastným, tady uvádím Pražské jaro, tahle fotka je z mé svatby s Jiříkem…,“ říká a odpolední slunce oknem dopadá na její tvář. Na zdi pak kromě obrázků visí dvě velké fotografie: její portrét a portrét významného rozhlasového režiséra Jiřího Horčičky, jejího druhého manžela.

Sedíme proti sobě a já poslouchám její vyprávění. Život jí nadělil již osm křížků, ale v její tváři byste je hledali marně. Má pečlivě upravený účes a pohodlné domácí oblečení. Sice si občas postěžuje na své zdraví, které se v tomto věku ozývá častěji, ale perfektně si pamatuje doby, kdy se televize v naší zemi rodila z technického experimentu do masového sdělovacího prostředku, ovlivňujícího nejen životy televizních diváků, ale i dění ve společnosti. Občas váží slova, vzápětí odvypráví historku, jako by se stala včera, s úsměvem a nadhledem, který si dnes může dovolit. Do historie naší země se zapsala jako první televizní programová hlasatelka.
 
Do novodobé historie naší země se zapsala jako první televizní programová hlasatelka. V padesátých a šedesátých letech minulého století byla v poctivém slova smyslu celebritou, zažívající slávu a obdiv televizních diváků, byla vzorem mladým děvčatům v oblékání a účesech; ale také jako máma vychovala dvě dcery. Dnes je už prababičkou. Žena, které na počátku sedmdesátých let tehdejší mocní změnili život jen proto, že se, z jejich pohledu, nechovala tak, jak právě určovaly stranické a ideologické vzorce.

Ptáček, Jaromír: Pod širákem rozhlasu. In Divadelní noviny 2002, č. 14-18.

Vedralovi, Jan a Honza: Jiří Horčička – rozhlasový režisér. Brno: Větrné Mlýny, 2003. Edice Čas-Akce-Prostor. 207 s.
Pozn.: Obsahuje soupis díla J. H.

Vetterl, Vladimír: Karel Vetterl a rozhlas – vzpomínky syna na otce. Vetterl, Vladimír. In: Národopisná revue. Strážnice : Ústav lidové kultury ve Strážnici 8, č. 3, (1998,) s. 187-190.

Veverka, Luboš: Politické vlivy působící na československý Radiojournal v období druhé republiky. Praha: Univerzita Karlova, 2011 (diplomová práce).

Votavová, Jarmila: Stručný nástin historie Českého rozhlasu (Příspěvek k 70. výročí). Praha, Studijní a výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1993.

Ziegler, Aleš: Reflexe hladomoru na Ukrajině 1932 – 33 v meziválečném Československu. In Týdeník Rozhlas 20/2013 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi. Brno: Masarykova univerzita, 2008 (diplomová práce).

Zúbek, Ľudo: Spisovatelia v rozhlase. In Elán 1/1940-1941, s. 3-4.

Žitný, Radek: Protektorátní rozhlasový skeč. Jak zlomit vaz (nejen) králi komiků. Praha: BVD, 2011.

Výbory her, scénáře, texty

Andersch, Alfred: Hörspiele 1/3 (Fahrerflucht / Der Tod des James Dean/ In der Nacht der Giraffe/ Russisches Roulette). Diogenes Verlag Zürich, Germany, 1973. (ISBN: 3257200951 / 3-257-20095-1)

Cage, John – Feldman, Morton: Rozhlasové happeningy I – V. Bratislava: Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu, 1996.

Cincibus Josef, Hromádko Jiří: Toulky světem bájí. Praha: Radioservis 2009, 270 s. ISBN 978-80-86212-97-5.

Čep, Jan: Poutník na zemi. Rozhlasová esejistika. Řím, 1965.

Doran, Joe: Radio Classics: Six radio plays. Rhinebeck: High Windov Media, 2006 (obsahuje hry Rappaccini´s Daughter, The Man That Corrupted Hadleyburg, Bartleby The Scrivener, A Christmas Carol, Then Again!, theBOX).

Doran, Joe: The Specter Radio. Rhinebeck: High Window Medie, 2006 (obsahuje scénáře k 10 dílům seriálu + 1 bonusový).

Eich, Günter: Fünfzehn Hörspiele. Frankfurt am Main : Suhrkamp Taschenbuch, 1973, 598 s.

Gel, František: Internacionála a Marseillaisa, dvě vítězné písně. LF 1952.

Gössel, Gabriel, ed. a Šír, Filip, ed.: Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930-1946.   1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7051-203-6.

Groll, Mojmír: A slovo vzklíčilo (Rozhlasové hry). Bratislava  : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010.

Havelka, Emanuel: Sešly se Helenky Pohádky máje. Vyškov na Moravě : F. Obzina, 1944.

Hildesheimer, Wolfgang: Herrn Walsers Raben. Unter der Erde. Zwei Hörspiele. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1964, ed. Edition Suhrkamp, 77.

Horák, Jiří: Říjen v Carlsbadu. Praha: Jaroslava Jiskrová – Máj, 2007. ISBN: 978-80-86643-17-5 (1. vyd., 320 s.). – Kniha přináší deset rozhlasových her, z nichž sedm bylo vysíláno Čs. rozhlasem. Mistr Jeroným (o Jeronýmu Pražském před kostnickým koncilem), Přelíčení s občanem Havlíčkem (o Karlu Havlíčkovi Borovském před kutnohorskou porotou pro články Správa obecních záležitostí a Proč jsem občanem?), Poslední role (o předčasně zemřelé herečce Národního divadla Jarmile Horákové), Domovské právo (o Thomasu Mannovi a jeho emigraci před fašismem), Očitý svědek (o vyhlazení Lidic, jak je viděl přímý svědek, filmový dokumentarista), Osm kroků (o konci K. H. Franka podle svědectví JUDr. Kamilla R-ll-: České rozhlasové hry a cizina. In Náš rozhlas 34/1939, s. 10 (článek)./peslera, jeho obhájce ex offo), Říjen v Carlsbadu (o portrétování ruského cara Petra I. Velikého malířem Janem Kupeckým v Karlových Varech), Proklamace (nerealizováno; o Aurelii Kotíkové, jedenadvacetileté písařce brněnské banky, jejíž mlčení zastavilo lavinu zatýkání v „letákovém procesu“ na začátku první světové války), Dcera hříchu (torzo; o vrcholné životní etapě Galilea Galileiho, sledované jeho dcerou a spolupracovnicí, řeholnicí Virginií), Ave Milada (torzo; o JUDr. Miladě Horákové).

Rec. knihy: Petr Pavlovský: Rozhlasové hry nemusíme jen poslouchat. In TÝDENÍK ROZHLAS č. 17/2007.

Martina Bittnerová: Nebezpečí moci v deseti variacích (LadyWeb26.2.2007)

Irena Zítková: Kniha, která ke čtenáři mluví (Portál knihy)

Milena M. Marešová: Deset rozhlasových her (Český rozhlas 08.03.2007)

Hubička, Jiří (ed).: Slyšeli jste.. Rozhlasové hry. Praha 1990.

Jandl, Ernst – Mayröckerová, Friederike: Experimentální hry. Praha: Agite/FRA, 2005. Obsahuje rozhlasové hry: Pětkrát člověk muž, Gigant, Rozštěpení, Chroptění Mony Lisy (německy, česky).

Jirotka, Zdeněk: Hvězdy nad starým Vavrouchem : rozhlasová hra. Praha : nákladem České grafické Unie, 1946.

Karvaš, Peter: Sedem hier. Vyd. Slovenský spisovatel, 1987, doslov napsal Ján Števček. Náklad 1000 výtisků, stran 408, cena 23 Kčs.

Klasické rozhlasové hry 1923 – 1945. Uspořádal PhDr. Václav Smitka. Praha, Studijní oddělení Čs. rozhlasu 1969. 173 s.
Obsahuje tyto hry:
Richard Hughes: Hra s nebezpečím (1924, Bratislava 1966); Gabriel Germinet – Pierre Cusy: Marémoto (1924); Paul Camille: Agonie (1924); Pierre Dosaves: Město hlasů (1936, Praha 1947); Carlos Larronde: Slovo žije (1939, Praha 1947); Val Gielgud: Hudba v šeru (1939, Praha 1947); Norman Corwin: Triumfální akord (1945, Praha 1947); Théo Fleischmann: Pašijové hry (Brno 1930).

Klíma, Ivan: Ženich pro Marcelu. Praha, Dilia 1969.

Klobouk, Jiří: Rozhlasové hry 1. Zlín: Atelier IM, 1996.
Obsahuje hry Dva někdy někde, Způsoby mých bližních, Erupce, Zabijáci, Blázen a smyčcové kvarteto, Ještě jednou na Coney Island.

Klobouk, Jiří: Rozhlasové hry 2. Zlín: Atelier IM, 1998.
Obsahuje hry Setkání v Kanadě, Dýchání, Rodinný portrét, Andrea, Linda.

Král, Josef: Nad člověkem a společností. Úvahy o rozhlasu a rozhlasové přednášky v českém rozhlase z let 1939-42. Praha: 1946.

Kratochvil, Jiří: Slepecká cvičení. Brno: Atlantis, 1997.

Krzysztoń, Jerzy: Polonus w opałach. Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1976, 245. s. Obsahuje hry: „Sakramencka ulewa“, „Wielki aktor i dziewczyna“, „Student i róża“, „Noc za Zaporożu“, „Alibi, czyli igraszki rodzinne“, „Chłopcy spod Verdun“, „Koralik“, „Rocznica mercedesa“, „Towarzysz N.“, „Zwolnienie mam do niedzieli“ a „Polonus w opałach“.

rozhlhryKuzmanović, Vojislav: Zabil jsem Petra a jiné hry. Ze srbocharv. originálů Ubio sam Petra, Sezona lova, Kucanje, Trazi se engleski špijun přel. [a doslov Umění nápadu a dialogu naps.] Dušan Karpatský. Praha: Orbis, 1967 (edice Divadlo, sv. 105). Obsahuje rozhlasové hry Zabil jsem Petra – Lovecká sezóna – Ťukání – Hledá se anglický špión.

Legátová, Květa: Pro každého nebe. Praha, Paseka 2003.
Pozn.: Obsahuje rozhlasové hry Pro každého nebe a další.

Legátová, Květa: Posedlá a jiné hry. Praha, Paseka 2004.
Pozn.: Obsahuje hry Vědma od Bílé skály, Sestra, Milá paní učitelko, Legenda o ctnostné Dobromile, Noc s Bystrozrakým.

Maléřová, Zuzana: Houslový klíč. Praha: Čas, 2020 (208 stran, ISBN 78-80-7475-299-5; EAN 9788074752995). – Cit.: Kniha úvah, portrétů, hudebních textů a básní, setkání lidí známých i neznámých, zážitky s uměleckými výkony stejně jako sportovními, hledání opěrného bodu života. Důvěrné, otevřené vhledy do našich tužeb, souvislosti našeho života a tvorby v jakémkoliv oboru. Po ohlasu knihy O květině přichází autorka s titulem volně navazujícím, inspirovaným svátečními nedělními rány, které prožívá se svými posluchači Českého rozhlasu Dvojka již třicet let. Její osobitý literární způsob komunikace s těmi, kdo ji naslouchají, popsal v dopise jeden z nich takto: „Když Dobré ráno uvádí spisovatelka Zuzana Maléřová, naslouchám jí velmi pozorně. K mikrofonu přistupuje s odvahou a s mistrovstvím smést mnohdy se vyskytující zaprášené formy. Cítím, že skutečně hovoří s každým, kdo jí naslouchá. Vskutku svou vlastní intelektuální silou, jemným taktem, lidskou vstřícností, odvahou odsoudit zlo umocňuje zájem posluchače o dané téma a získává jeho účast při usilování vést život tak, aby každý sám u sebe provedl bilanci duše. Zuzana Maléřová je pro nás zřetelným mostem, po kterém lze řešit i obtížné životní stresy, případně neutralizovat aspekty smutku a strachu.“
A profesor Miloš Horanský ve své recenzi napsal: „Nepřehlédnutelné dílo Zuzany Maléřové okamžitě vyprovokuje otázku, v čem je její osobitost. Ovšemže v osobnosti samé, ve všech knihách nejen patrné, ale silně a právem se prosazující. A druhý důvod je žánrová nápaditost, nekonvenčnost, dokonce objevitelství forem, jak vyprávět.“ To plně platí i o této knize, kterou symbolicky otevírá houslový klíč.

Mašínová, Jelena: Skrytá hvězda Jelena Mašínová. Brno: Větrné Mlýny, 2011, 251 s. (obsahuje hry Levá a pravá, Z tajného deníku princezny Anny, Smrt motýlů /Motýlí smrt/, Ádaeda).

Paráček, Mirko: Daleko do nebe. Brno : Jožka Jícha, 1942.

Peroutka, Ferdinand: Mluví k vám Ferdinand Peroutka. Díl 1-3. Rozhlasové komentáře Rádio Svobodná Evropa (1951-1977) / Texty vybrala a k vydání připravila Zuzana Fialová. Praha: Argo, 2004 – 2006.

Rejchrt, Miloš: Strachy se mění. Praha: Kalich, 2002. – Padesát šest rozhlasových fejetonů, které autor přečetl na rozhlasových vlnách rádia Classic FM, na stanici Vltava a Praha.

různí:Přednášky Československého rozhlasu (Knižnice českého rozhlasu):

4. Schránil – Dobiáš – Chaloupecký – Šimák a další: Československo od pravěku. Praha: Radiojournal, 1932, 88 s.

10. Manoušek, Otakar (ed.): Svět v přerodu. Cyklus rozhovorů. Praha: Radiojournal, 1935, 24 s.

11. Jirásek, Arnold: Chirurg mluví ke svému nemocnému. Praha: Radiojournal, 1936, 88 s.

12. Hodža, Milan: Pán prezident republiky vzdal sa svojho úradu (Prejav ministerského predsedu dr. Milana Hodžu dňa 14. decembra 1935),red. univ. prof. dr. Otakar Matoušek. Praha: Radiojournal, 1936, 34 s.

13. Vojtěch, Viktorin – Weingart, Miloš – Wirth, Zdeněk – Pravda o Rukopisech (stenografický záznam diskuse profesorů Karlovy university). Praha: Radiojournal, 1936.

16. Šimák, Josef V.: O rodinném životě českých knížat a králů. Praha: Radiojournal, 1936.

17. Stiebitz, Ferdinand: Osudy starověkých diktatur a diktátorů. Praha: Český rozhlas, 1937, 32 s.

21. Wirth, Zdeněk: Procházky Prahou ode dneška do pravěku.  (Praha Nerudova a Herrmannova, Praha před sto lety, Praha po Bílé hoře, Praha Karlova, Praha na úsvitě křesťanské vzdělanosti). Praha: Český rozhlas, 1939, 64 s.

22. Král, Jiří: První pomoc. Praha: Český rozhlas, 1941, 70 s.

24. Horák, Jiří: Naše staré písně. Praha: Český rozhlas, 1941, 112 s.

Přidal, Antonín: Všechny moje hlasy a jiné hry. 1994.
Pozn.: Obsahuje rozhlasové hry Všechny moje hlasy, Šedesát vteřin, Sudičky, Holubí starosti, Komedie s Quijotem, Pěnkava s loutnou, Políček č. 111, Sáňky se zvonci, Atentát v přízemí .

Přidal, Antonín: Čtyři rozhlasové hry plus jedna divadelní. Brno : Větrné Mlýny, 2006.
Pozn.: Obsahuje texty rozhlasových her Políček č. 111, Atentát v přízemí, Elektrický nůž, Noční žokej a divadelní hru Noc potom.

Ptáček, Jaromír: Pláč pro pana Jeremiáše. Praha: Dilia, 1967.

Ráž, Roman: Smyčka: Rozhlasové hry. Praha: Dilia, 1968.
Pozn.: Obsahuje texty rozhlasových her Smyčka, Ruce nad vodou, Faust umírá dvakrát.)

Rejnuš, Miloš: Cesty všelikého těla: Povídky a hry. Brno: Blok, 1969. Předmluvu napsal Libor Štukavec. 227 s.
Pozn.: Obsahuje rozhlasové hry Život s hudbou, Ovidiův návrat, Urhamlet.

Rejnuš, Miloš: Urhamlet : rozhlasová hra. Praha: DILIA, 1966.

Rozhlasová žatva 1958 – 1963 (Dramatické pořady). Praha: Studijní odd. Čs. rozhlasu, 1968. – Obsahuje scénáře inscenací Válka s Mloky, Kazmar-Šaty-Jafeta, Případ Oppenheimer, A bolo svetlo, Člověk jde k lidem.

Rozhlasové hry. Bratislava: Tatran, 1966. 317 s.
Obsahuje tyto hry: Edoardo Anton: Vojakova snúbenica; Ludvík Aškenazy: Bolo to na váš účet; Samuel Beckett: Všetci, ktorí padajú; Dürrenmatt: Stranitzky a národny hrdina; Günther Eich: Tiger Jussuf; Herbert Eisenreich: Čím žijeme a na čo umierame; Stanislav Grochowiak: Partita pre drevený nástroj; Ima Harube: Žena na paraváne; Ivan Izakovič: Smrť Dona Juana; Vojislav Kuzmanovič: Klopanie.

Rut, Přemysl: Šest nepůvodních rozhlasových her. Brno: Větrné mlýny, 1998. Obsahuje hry Existence Dušana Rouse, Viktor a drak, Etiopská legenda, Peklíčko, Drak nebo Pavel, Dohra. ISBN 80–86151–05–0

Rut, Přemysl: Hry s druhým já. Brno: Větrné Mlýny, 2004. Obsahuje hry Babinský a Palacký neboli Báseň a Pravda, Dvojrole, Druhé mládí Kašpara Junga.

Rut, Přemysl: Pro rozhlas /a proti němu/. Eseje a rozhlasové hry. Praha(?): Brkola, 2011 (338 s.).

Sborník RTDS 2008. To nejlepší ze studentských textů vzniklých v akademickém roce 2007/08 (Teachers’ Digest). Obsah: Jan Motal: Lajevskij a Ivanov – Jakub Vítek: Čechovovy variace na existenciální bezvětří – Eva Dvořáková: Eugène Ionesco: Král umírá – Tomáš Soldán: Modlitba za Mléčný les – Tomáš Koňařík: Dvakrát Richard Třetí – Irina Škaruba: Živý mrtvý – Josef Fišer: Jaká to rozkošná válka! – Jan Motal: Tajný obřad – Richard Komárek: Sběr – Eva Dvořáková: Toalety – Tereza Kratochvílová: Melounový cukr – Eva Vojtová: Pásmo o způsobech smrti – Josef Fišer: University of Portsmouth. Brno: JAMU, 2008.

Skálová, Dita: Rada moudrých – Záznam besed, které se nikdy nekonaly. Rozhlasová pásma z myšlenek velikánů lidského rodu 1964-1967. Praha: Svoboda, 1968 (texty besed).

Szaniawski, Jerzy: Pták – Mořeplavec – Dvě divadla – Hodinky. Praha: Odeon, 1986. Ed. Světová četba.

Šír, Filip – Žabička, Petr: Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. [online].

Tobiáš, Egon Luděk: Neškodný příběh / Slíbil jsem to Freddymu (dvě rozhlasové hry). Brno: Větrné mlýny, 2003.

Uhde, Milan: Desítka her. Brno: Atlantis, 1995.

Vedral, Jan: Nezáměrná tetralogie plus jedna nechtěná hra navíc. Brno: Větrné Mlýny, 2006.
Pozn.: Obsahuje hry Delfy, Ve skladišti mé hlavy, Dabér, Jackson, Aneurysma (nerealizovaná hra).

Vykoupil. Libor: Ecce homo – z rozhlasových fejetonů. Brno: Julius Zirkus, 2004, 320 s. – Rozhlasové fejetony Libora Vykoupila z vysílaní Českého rozhlasu Brno a pořadu ECCE HOMO.

Obecné novinové články

anonym: Fantazie posluchače – síla rozhlasu. In Večerní Praha 287 (2673), 5. 12. 1963, s. 3 (rozhovor s Miloslavem Jarešem).

Fantazie posluchače - síla rozhlasu. In Večerní Praha 287 (2673), 5. 12. 1963, s. 3 (rozhovor s Miloslavem Jarešem)

anonym: Ještě k činnosti dra Kocourka v Čes. rozhlasu. In Národní výzva, 1. 12. 1939 (dehonestační článek proti Františku Kocourkovi)

Běhal, Rostislav: Rozhlas dnes a zítra.  In Večerní Praha 34 (3035), 10. 2. 1965 (článek).

Běhal, Rostislav - Rozhlas dnes a zítra.  In Večerní Praha 34 (3035), 10. 2. 1965

Czech, Jan: Síla a přednosti – O specifice rozhlasové hry. In: Dramatické umění 2/1982.

Hauser, Jaroslav: Rozhlas – Divadlo pro miliony. In Kulturní politika 41/1948, 2. 7. 1948, s. 8 (článek).

Hrzalová, Hana: Jak vidí Hana Hrzalová, literární kritička, rozhlasovou hru a jejího hrdinu. In Scéna 12/1976, s. 7 (článek).

Janda, Luděk: Zelný rynk Aleny Blažejovské. Kulturní magazín Uni č. 7, ročník 2005.

Kaprálová, Dora: Otevřenost Zelného rynku je záměrná (rozhovor s A. Blažejovskou). MF Dnes 11. 12. 2000, rubrika Kultura z jižní Moravy, s. 3.

Kaprálová, Dora: Underground s akademií, to je Zelný rynk. MF Dnes 13. 1. 2006, rubrika Umění a kritika – Brněnská scéna, s. 9.

Klapalová, Eva: Jak to vidí… Alena Blažejovská (rozhovor). Časopis Česká oční optika. č. 3, roč. 48, 12. 9. 2007.

Kohoutová, Marie: Folklór na standardních gramofonových deskách v gramofonovém archivu Československého rozhlasu v Praze. Praha: FF UK, 1984, 84 s., 20 s. text. příl. – Technicko-historický vývoj gramofonové desky. Rozbor folklórního materiálu na standardních deskách v Gramofonovém archivu Československého rozhlasu v Praze. Popis materiálu. Statistické přehledy. Zhodnocení folklórního materiálu.

Kopáč, Radim: Sny a chuť létat (rozhovor s A. Blažejovskou). Portál české literatury www.czlit.cz 18. 10. 2006.

Kopáč, Radim: Otočila jsem hlavu tím směrem… Rozhovory se ženami: o literatuře a jiném. Praha: Protis, 2007. Ilustrace Karel Zlín, předmluva Lenka Sedláková. (Obsahuje rozhovor s A. Blažejovskou Sny a chuť létat.)

Lazorčáková, Taťána: Průsečíky rozhlasového umění. In Divadelní noviny 3/1996, s. 6 (recenze na knihu Aleny Štěrbové Rozhlasová inscenace).

Lehuta, Emil: Slovenská rozhlasová hra v desaťročí 1989-1999. In: Slovenské divadlo, roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 168.

-lg-: Lidé kolem mikrofonu – Režiséři bez prken. In Večerní Praha 184 (2263), 7. 8. 1962, s. 3 (rozhovor s Jiřím Horčičkou).

Lidé kolem mikrofonu - Režiséři bez prken. In Večerní Praha 184 (2263), 7. 8. 1962, s. 3 (rozhovor s Jiřím Horčičkou)

Nešvera, Karel: Na zahraničních vlnách. Hovoříme s Jiřím Horčičkou. In Večerní Praha 34 (3035), 10. 2. 1965 (rozhovor).

Na zahraničních vlnách. Hovoříme s Jiřím Horčičkou. In Večerní Praha 34 (3035), 10. 2. 1965 (rozhovor)

Nešvera, Karel:  Rádio mám velmi rád. In Večerní Praha 34 (3035), 10. 2. 1965 (rozhovor – Václav Voska).

Nešvera, Karel - Rádio mám velmi rád-kn- (= Nešvera, Karel): Čtrnáct v Rozhlasové žatvě. In Večerní Praha 43 (3044), 12. 2. 1965 (článek).

Podmaková, Dagmar: Súčasná rozhlasová hra a jej inscenačné podoby. In: Slovenské divadlo, číslo 3-4/2003.

Poláčková, Andrea: Nic se nerodí hotové a definitivní (rozhovor s A. Blažejovskou). Rovnost 10. 2. 2001, rubrika Kultura, s. 10.

Procházková, Květa: Alena Blažejovská na rozbouřeném moři literatury (rozhovor). Týdeník Rozhlas, číslo 11, ročník 1998.

Správcová, Božena: Čtenářka poezie Alena Blažejovská. Tvar č. 14, ročník 2005, s. 11.

Stöhr, Martin: Křesťanství může být inspirativní, ale já jsem buddhistka (rozhovor s A. Blažejovskou). Host č. 3, ročník 2006, s. 45-51.

Svobodová, Kateřina: Ve spleti vln Českého rozhlasu – redaktorka Alena Blažejovská (rozhovor). Pasáž číslo 5, ročník 2001.

Štěrbová, Alena: O české rozhlasové hře v letech 1945-1969. Rozhlasová práce 1991, č. 4, s. 32-62.

Štěrbová, Alena: Komenského odkaz v rozhlase a televizi. (Rozhlasové a televizní pořady z díla Komenského a o Komenském.) Studia Comeniana et historica, 21, 1991, č. 45, s. 22-38.

Štěrbová, Alena: Jiří Suchý a Gramo-tingl-tangl aneb Jak ohlašovat gramofonové desky. In: Jiřímu Suchému. Olomouc 1991, s. 51-53.

Štěrbová, Alena: Teorie rozhlasové hry. Nástin vývoje českého a slovenského uvažování o rozhlasové inscenaci. In: Studia bohemica VI., AUPO, Olomouc, Univerzita Palackého 1993, s. 55 – 61.

Štěrbová, Alena: Rozhlas a literatura a komerce. In: Literatura a komerce. Sborník z konference. Olomouc, Univerzita Palackého 1994, s. 22-23.

Štěrbová, Alena: Na vlnách rozhlasu. Josef Kajetán Tyl Paličova dcera. Program Národního divadla Praha k premiéře hry J. K. Tyla Paličova dcera 9. a 10. října 1997. ND Praha 1997, s. 82-84.

Štěrbová, Alena: Hra ve snu a sen ve hře Josefa Topola. Aluze, UP Olomouc, 1998, č. 2-3, str. 67-71.

Štěrbová, Alena: Maryša v rozhlasovém vysílání. In: Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, Činohra Národního divadla – program k premiéře, 1999 (listopad), s. 38-41.

Štěrbová, Alena: Dramatické texty Ludvíka Kundery z let 1961-1970. In: Studia Bohemica VIII, Acta UP Philologica 72, Vydavatelství UP, Olomouc 2000, s. 87-93.

Štěrbová, Alena: Hrubínovo lyrické drama. Motiv naděje v Hrubínových divadelních hrách. In: Literární věda osudem i volbou. Acta facultatis Phil. UO – Literární věda. Ostravská univerzita, Ostrava 2000, s. 125-129.

Štěrbová, Alena: Spiklenci Václava Havla. In: Slovo, struktura(lismus), příběh. Sborník na počest Květoslava Chvatíka. Aluze 2000. S. 119-126.

Štěrbová, Alena: Rozhlasová hra jako dramatický text. Česká literatura, 2001, č. 6, s. 624-635.

Štěrbová, Alena: Milované řemeslo Jiřího Opelíka. Aluze, 2001, č. 2, s. 128-130.

Štěrbová, Alena: Karel Čapek rozhlasově. Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 41, SBČ. Praha, 2003, s. 73-76.

Štěrbová, Alena: Motiv slova v protektorátní poezii. Literatura pod hákovým křížem (Sborník z germanistické konference o literatuře v protektorátu Čechy a Morava, 2002, v tisku.)

Štěrbová, Alena: Historická podobenství Oldřicha Daňka. Studia bohemica, AUPO (v tisku).

Štěrbová, Alena: Dramaturgie a ideologie. (Dramaturgie DOS v Olomouci v letech 1955-1965.) Příspěvek na konferenci Divadlo na Moravě, listopad 2003, garantem Katedra teorie a dějin dramatických umění FF UP Olomouc (v tisku).

Štěrbová, Alena: Vývojové tendence rozhlasového dramatického umění. In: Dramatické umění 11/1983.

Tradičnosť a inakosť v rozhlasovej tvorbe / Marta Žilková In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry 90. rokov 20. storočia. Zborník mat. z ved. s. s med. úč. – (2004) s. 154-165.

Ťapajová, Elena: Cez históriu k súčasnosti. In Knižná revue 14/2010 (14. 9. 2010), s. 5 (recenze na knihu Mojmír Groll: A slovo vzklíčilo /Rozhlasové hry/, 2010). – Cit.: Rozhlasové hry v knižnej podobe sú, na rozdiel od filmových scenárov, na našom trhu výnimočnou udalosťou. O to záslužnejším činom sa javí kniha A slovo vzklíčilo, ktorá prezentuje tri pôvodné rozhlasové hry Mojmíra Grolla (1940). Známy publicista a scenárista vybral z dvoch desiatok svojich hier tri žánrovo odlišné texty. V titulnom A slovo vzklíčilo predstavuje zlomový bod našich
dejín, keď v našom národe zásluhou sv. Cyrila a Metoda „vzklíčilo  slovo“ a ukazuje historické postavy, ako Svätopluk či Gorazd bez zastierania Svätoplukovej zrady pri obetovaní najvzácnejšieho daru vierozvestov pre mocenské dôvody.
Text Fryné, hétera aténska možno označit za humoresku. Odohráva sa v Grécku v čase jeho dobytia Filipom II., keď slávny sochár Praxiteles vytvoril sochu bohyne Afrodity podľa hétery Fryné, čo sa nepozdávalo niektorým Aténčanom a postavili ju pred súd. Ale aj divák súdi a nie je mu do smiechu. Veď bez ohľadu na historickú kulisu ako len aktuálne znie manipulatívna vyhrážka: „môžeme vždy na teba niečo vytiahnuť“.
Dva dni na Olympe je vyslovene satirická hra s mimoriadnym presahom do súčasnosti. Navyše autor použil motív „hra v hre“ – dej sa odohráva v rozhlasovom štúdiu počas nahrávania hry o tom ako na Olympe vypukla „revolúcia“. Podobnosť mytologických postáv so súčasníkmi a s rokom 1989 ale aj dneškom, prezliekaním kabátov a divokou privatizáciou nie je náhodná, ale úmyselná. Rovnako ako záver bez pointy, veď všetko
pokračuje a nikto nevie, ako sa to skončí…
Vo všetkých troch hrách však platí to, čo v úvodnom slove konštatuje
rozhlasová kritička Marta Žilková: „Rozhlasová tvorba M. Grolla – i keď sa opiera iba o historické zdroje – je výsostne súčasná. Autorovi ani tak nejde o oživenie minulosti, ako o hľadanie podobnosti so  súčasnosťou.“
Kultivovaný Groll sa v doslove vyznáva z obavy, že text rozhlasovej hry je len skeletom a hru z neho robí až realizácia, keď postavám vdýchnu dušu herci a režisér. Každý text doplnil tzv. krstným listom  rozhlasovej nahrávky, kde sa dozvieme napríklad, že titulná hra mala
premiéru v roku 1998, a následné texty v rokoch 2004 a 2002. Pripomenieme si aj mená účinkujúcich, dramaturga a režiséra.
Je to vhodný doplnok a isté zakotvenie v čase. Autorove obavy sú však zbytočné. Dobrý text piesne obstojí i bez hudby. Text dobrej rozhlasovej hry sa dá s pôžitkom čítať aj bez čarovania so zvukom. A toto je ten prípad. Groll dokazuje, že má čo a vie ako to povedať. Aj preto je výborné, že sa odhodlal dať čitateľovi šancu stretnúť
sa so slovom tohto typu v knižnej podobe. Veď ako sám hovorí: „Kniha je obilnica, v ktorej sa zrná myšlienok uchovávajú pre ďalšie žatvy. Nech teda ešte niekoľkokrát vzklíčia!“

Urbanová, Alena: Bohatí příbuzní. In Divadelní noviny 7/1992, s. 6 (článek o Prix Bohemia).

Valouch, František: Nadprůměrná monografie. In Literární noviny 28/2007 (recenze na: Bořivoj Srba: Více než hry).

Vernerová, Lydie: Rozhlas. Síla mikrofonu. In Scéna 2/1976, s. 7 (článek).

Vývinové súvislosti rozhlasovej hry pre mládež / Marta Žilková In: Literatúra pre deti a mládež v procese. II. – (2000) s. 131-140

Konfesionálna téma v rozhlasovej hre / Marta Žilková In: Kresťanská kultúra a masmédiá. Studia slavica Occidentalia. – (2000) s. 95-101

Slovo má rozhlasová hra / Marta Žilková In: Národná obroda. – . Roč. 11, č. 134 (2000) s. 10

Dekonštrukčné tendencie v kompozícii rozhlasovej hry / Marta Žilková In: Slovenské divadlo. – . Roč. 48, č. 2-3 (2000) s. 155-162

Detská kultúra v dobovom kontexte (so zameraním na rozhlasovú hru) / Marta Žilková In: Vývinové a druhové zákonitosti literatúry v literatúre (Nár. a nadnár. kontext v lit. pre deti a ml.). Zb.zmedz. kon7.-8.1999. – (2000) s. 17-27.

Zábranský, Zdeněk: Bezdíček čili posedlost rozhlasem. In Scéna 11/1977, s. 6 (článek).

Zábranský, Zdeněk: Divadlo neviditelného herce. In Scéna 3-4/1977, s. 15 (František Kožík – rozhovor).

Zábranský, Zdeněk: Jaroslav Hurt a lidé kolem něj. In Scéna 14-15/1977, s. 14 (článek).

Zábranský, Zdeněk: Režisérská mozaika. In Scéna 25-26/1977, s. 16 (rozhovor s režisérem Stanislavem Vyskočilem).

Zábranský, Zdeněk: Úsilí o čistý rozhlasový tvar. In Scéna 21/1977, s. 6 (rozhovor s dramaturgem Vladimírem Remešem).

Zábranský, Zdeněk: Vznešený křehký svět. In Scéna 15-16/1976, s. 15 (rozhovor o hrách pro mládež).

Zahraniční literatura o rozhlase a rozhlasové hře

Baade, Christina L. Victory through harmony: the BBC and popular music in World War II. Oxford: Oxford University Press, c2012, viii, 275 p. ISBN 9780195372014.

Beaman, Jim: Programme Making for Radio. Routledge 2006, edice Media Skills; 152 s. (ISBN: 978-0-415-36572-7). Kniha (s. 1-30) ke studiu zde.
Pozn.: Programme Making for Radio offers trainee radio broadcasters and their instructors focused practical guidelines to the professional techniques applied to the making of radio shows, explaining how specific radio programmes are made and the conventions and techniques required to produce them. This book describes how and why these methods are applied through the use of a behind-the-scenes glimpse at working practices and procedures used in the industry. It considers the constraints and incentives that limit or stimulate creativity and innovation within programme production.
Programme Making for Radio examines the individual roles and responsibilities of the whole production team and the importance of team-working skills. Chapters focus on the specific requirements of specialist programmes and offer advice from a range of programme makers working in local and national broadcasting. There is a case study example that follows the progress of a feature programme from pitching the original idea, through assembling material to final transmission.

Behrends, Klaus: Günter Eich, Hörspiele und andere Rundfunkarbeiten. In web HörDat, b. d. (soupis rozhlasových prací G. Eicha).

Boelcke, W. A.: Die Macht des Radios. Frankfurt am Main : Ullstein, 1977.

Briggs, A.: The Birth of Broadcasting. The History of Broadcasting in the United Kingdom. London – New York – Toronto : Oxford University Press, 1961.

Crisell, Andrew (ed.): Radio. Routledge 2008, edice Critical Concepts in Media and Cultural Studies; 1261 s. (ISBN: 978-0-415-44864-2).
Pozn.: Over the last sixty years or so academic interest in the mass media has burgeoned. It is not, perhaps, surprising that this interest at first focused principally on the visual media of film and television, where it has remained intensive. Nevertheless, serious thinking about radio soon followed. Despite its apparent limitations, were there some advantages that radio enjoyed over the visual media? In what ways, for instance, could it mediate genres like drama and sport, which traditionally depended for their effectiveness on spectacle? Scholars have also examined radio’s use of words in comparison with both the image-dominated media of film and television, and the spatial, stable medium of print. Questions in radio studies also abound about the special qualities of sound per se—such as the meaning and functions of music and the ontology of pure sound artefacts known as ‘soundscapes’, a mainstay of much experimental radio.
Other lines of inquiry in the field have included investigations into the social, political, and cultural contexts of radio, prompted by questions about, for example, how broadcasting should be financed and regulated, and what purposes it should serve. And, more recently, radio researchers have grappled with notions of ‘community’, whether defined by geographical proximity or by commonality of identity or interest. Furthermore, the growth of new media technologies has profound implications for sound broadcasting. How will webcasting and podcasting modify or even transform radio? Indeed, does the growth of interactivity, including audience-generated content, and of time-shifted listening, mean the end of radio as we currently know it?
As research on and around these kinds of question continues to flourish as never before, this new title in the Routledge Major Works series, Critical Concepts in Media and Cultural Studies, meets the need for an authoritative reference work to make sense of a rapidly growing and ever more complex corpus of literature, and to provide a map of the area as it has emerged and developed. It is a four-volume collection of foundational and the best cutting-edge scholarship in the field and is organized in three volumes.
Volume I (‘Radio Theory and Genres’) assembles the key work theorizing the medium and its different kinds of contents, most notably news, drama, and ‘talk’. Much of the work gathered here is comparative, setting radio and its genres in the context of the visual media of film, television, and theatre, or the ‘visible’ media of newspapers and books. But the volume also includes linguistic analyses of broadcast talk and work that sees music as in some sense ‘radiogenic’ and traces its relationship to popular culture. The first volume also includes the best theoretical work exploring abstract sound and ‘soundscapes’.
Volume II (‘History and Institutions’) collects the most important work tracing the political evolution of sound broadcasting. Key topics include: the development of the philosophy of public service; issues of policy, notably (de)regulation and competition; and key historical phenomena such as the challenges posed by television, the arrival of the transistor, stereophony and FM broadcasting, the proliferation of wirelesses in cars, and the shift from mixed to streamed broadcasting.
Drawing on a wide range of international sources, the final volume of the collection (‘Audiences, Identities, and Communities; and Technological Developments’) assembles the best scholarship not only on general radio audiences and their patterns of consumption, but also focuses on the particular communities that radio seeks to address, whether geographic, ethnic-, or interest-based. Volume III also includes research on new technology, especially in its latest manifestations in forms such as webcasting.
Radio is fully indexed and has a comprehensive introduction, newly written by the editor, which places the collected material in its historical and intellectual context. It is an essential work of reference and is destined to be valued by scholars and students of media and cultural studies, as well as those engaged in more specialized radio courses, as a vital one-stop research resource.

Crisell, Andrew: Understanding Radio. Routledge 1994, edice Studies in Culture and Communication; 256 s. Kniha (s. 1-30) ke studiu zde
Pozn.: ‚… a highly imaginative and often very entertaining book … which … probably says more than any other available text about the limitations and possibilities of present forms of radio.‘ /Professor Laurie Taylor on the first edition of Understanding Radio/
Understanding Radio is a fully revised edition of a key radio textbook. Andrew Crisell explores how radio processes genres such as news, drama and comedy in highly distinctive ways, and how the listener’s use of the medium has important implications for audience studies. He explains why the sound medium, even more than television, has played such a crucial role in the development of modern popular culture.
The book also introduces students to the broadcasting landscape in a time of great change for national and local radio provision. Understanding Radio will be essential reading both to students of media and to those with a practical involvement in programme production. This new edition includes:
a revised history of radio bringing the reader right up to date
a brand new chapter on ‚talk-and-music‘ radio, the format adopted by many of the new stations.
Andrew Crisell lectures in communication and media studies at the University of Sunderland. He has written widely on radio and co-founded Wear FM, winner of the 1992 Sony ‚Radio Station of the Year‘ award.

Diller, A.: Rundfunkpolitik im Dritten Reich. München, dtv., 1980.

Drakasis, John: British Radio Drama. Cambridge, Cambridge University Press, 1981, s. 30.

Fleming, Carole (ed.): The Radio Handbook. Routledge 2009, edice Media Practice; 256 s.
Pozn.: The Radio Handbook is a comprehensive guide to radio broadcasting in Britain. Featuring 2 entirely new chapters for this edition, You Radio and Sport on Radio, this text offers a thorough introduction to radio in the 21st century. Using new examples, case studies and illustrations, it examines the various components that make radio, from music selection to news presentation, and from phone-ins to sport programmes. Discussing a variety of new media such as podcasts, digital radio and web-linked radio stations, Carole Fleming explores the place of radio today, the extraordinary growth of commercial radio and the importance of community radio. The Radio Handbook shows how communication theory informs everyday broadcasts and encourages a critical approach to radio listening and to radio practice. Addressing issues of regulation, accountability and representation, it offers advice on working in radio and outlines the skills needed for a career in the industry.

Ehrlich, Matthew C. Radio utopia: postwar audio documentary in the public interest. Urbana: University of Illinois Press, c2011, x, 221 p.

Führer, K. Ch.: Auf dem Weg zur „Massenkultur“? Kino und Rundfunk in der Weimarer Republik. In: Historische Zeitschrift 262/1996, s. 739-781.

Fulton, Helen (ed.): Narrative and Media (Helen Fulton, Rosemary Huisman, Julian Murphet, Anne Dunn). Cambridge:  Cambridge University Press, 2005. Online ISBN:9780511811760 ; Paperback ISBN:9780521617420.

Hand, Richard J a Mary Traynor: The Radio Drama Handbook. Audio Drama in Practice and Context. New York: Continuum, c2011, viii, 227 s. ISBN 9781441147431. (též Londýn: Bloomsbury, 2011)

Hartenstein, Tilman: Det usynlige teatret Radioteatrets historie 1926-2001. Oslo, 2001. – Cit.: DET USYNLIGE TEATRET Radioteatrets historie 1926-2001 Dette er en velskrevet, grundig og nøktern historie om fenomenet radioteater i Norge fra 1926 til 2001. Forfatteren, Tilman Hartenstein, har brukt over to år på å lytte til hørespill, tråle billedarkiver, lese korrespondanse, intervjue personer som har hatt med Radioteatret å gjøre, lese bokanmeldelser, annonseringer og annet skriftlig materiale, pog tilslutt fått et klart bilde av Radioteatrets utvikling gjennom disse 75 årene. Dette har resultert i en stor og flott jubileumsbok, full av spennende materiale og viktig kulturhistorie i tekst og mer enn 100 bilder. Radioteatret i Norge har en enestående posisjon i befolkningens bevissthet. Det finnes svært få norske kvinner og menn født før 1970 som ikke har et forhold til Radioteatrets hørespill. Både voksne og barn har hatt store opplevelser med Radioteatret gjennom 75 år med hørespill for barn, spennende kriminalserier og de store klassikerne. Radioteatret har hatt over 5000 produksjoner i løpet av disse 75 årene. Omkring 1.5 milliarder publikummere har vært innom. Det finnes ingen annen kulturinstitusjon med et så stort publikum over så lang tid. De aller fleste av våre mest kjente hørespillforfattere og teaterskuespillere har vært medvirkende til å gi dette mediet den sterke posisjonen det har i dag.

Head, S. W. – Sterling, Ch. H. – Shofield, L. B.: Broadcasting in America. A Survey of Electronic Media. Boston – Toronto : Houghton Mifflin Comp., 1994.

Hickethier, Knut: Radio und Hörspiel im Zeitalter der Bilder. Marburg: Schüren Verlag, 1997. – Pozn.: Autor se zabývá rozliSudičkyčnými funkcemi rozhlasu v současné (mediální) společnosti, ale i jejich historickým vývojem. Mluví o „rozhlasu jako systému časného varování“, „rozhlasu jako sedativu“, „rozhlasu jako zakládání smyslu“, „rozhlasu jako nástroji společenské modernizace“ atd. Jednou z popisovaných funkcí je úloha rozhlasu jako kulturní instance, jako umění, které pracuje s akustickým. K tomuto umění náleží mimo jiné rozhlasová hra, jejíž existence je v dnešním rozhlase ohrožena. To, že mizí z rozhlasového vysílání má podle Hickethiera „strukturní důvody“ nespočívající jen v komercionalizaci rádií. Rozhlas se totiž kupodivu nikdy nestal „vyprávěcím“ médiem, byť bylo vyprávění původně spojeno s orální, nikoliv psanou literaturou. Studie závěrem konstatuje dluh, který má vědecký diskurs vůči rozhlasu (například literární věda vůči rozhlasovým hrám). Text v PDF

Hörburger, Christian – Zum Problem der literarischen und rundfunkpolitischen Anpassung der Hörspielautoren der 20er Jahre an das Medium Rundfunk. In Kreuzer, Helmut (Hg.): Literaturwissenschaft – Medienwissenschaft. Heidelberg 1977. S. 44-60.

Huwiler, Elke: Storytelling by sound: a theoretical frame for radio drama analysis. The Radio Journal – International Studies in Broadcast and Audio Media. 2005, roč. 1, č. 3, s. 45-59.

Kammann, Uwe: Musik in der Diktatur – Existenzielle Widersprüche – Laudatio auf Ilona Jeismann und Peter Avar. In web /www.mynetcologne.de, b. d. (studie).

Keith, Michael C. – Watson, Mary Ann (ed.): Norman Corwin’s One World Flight. The Lost Journal of Radio’s Greatest Writer. Continuum, 2009 (ISBN: 9780826434111).

Klippert, Werner: Elemente des Hörspiels. Stuttgart: Reclam Verlag, 1977.

Milford, Jarmila – Till, Kinzel. Audionarratology. Interfaces of sound and narrative. Berlín: Walter de Gruyter GmbH, 2016.

Lit.: Novotný, Pavel: Akustische Literatur. Experimentelles Hörspiel im Zeitalter analoger Technik. Eine Untersuchung im deutsch-tschechischen Kontext. Thelem 2020, 514 s. ISBN: 978-3-95908-499-4 (kniha). – Cit.:  Dieses Buch beschäftigt sich mit einer Art von Literatur, die sich in tönender Form artikuliert und dabei demonstrativ mit technischen Möglichkeiten des akustischen Mediums arbeitet. Diese sogenannte akustische Literatur wird hier anhand neoavantgardistischer, auf der analogen Plattform des Tonbands entstandener Werke (insbesondere aus den 1960er und 70er Jahren) untersucht. Der Schritt zum akustischen Medium lässt sich dabei als Erweiterung des Literarischen, als Befreiung der Sprache vom stummen Spielfeld des Papiers verstehen, und somit auch als Transformation der literarischen Montage und Collage in diezeiträumliche Dimension.
Analytisch erfasst wird an erster Stelle das bisher wenig erforschte und im literarischen Kontext auch verkannte radiophone O-Ton-Schaffen des deutschen Autors Ferdinand Kriwet, eines der radikalsten Autoren des Neuen Hörspiels. Ferner werden wertvolle, jedoch kaum bekannte deutschsprachige Hörstücke der tschechischen Autoren Bohumila Grögerová und Josef Hiršal ins Auge gefasst. Pavel Novotný ist Literaturwissenschaftler, Hochschulpädagoge, Dichter, radiophoner Künstler, literarischer Übersetzer. Er studierte in Liberec, Prag sowie Olomouc und ist heute als Leiter des germanistischen Instituts der TU Liberec tätig. Novotný hat mehrere Gedichtsammlungen und Textzyklen veröffentlicht. Er übersetzte Autoren wie H. M. Enzensberger, G. Rühm oder H. C. Artmann ins Tschechische. Seine Radio-Komposition Vesmír (Weltall) wurde 2010 mit »Prix Bohemia Radio« ausgezeichnet.

Shingler, Martin – Wieringa, Cindy: On Air. Methods and Meanings of Radio. Londýn: Bloomsbury, 1998.

Stanton, William (2004): British Radio Dramaturgy and the Effects of the New Conservatism. New Theatre Quarterly, 20, pp 59-68. doi:DOI:10.1017/S0266464X03000332.

Starkey, Guy: Radio in Context. London: Palgrave MacMillian, 2014.

Sterling, Christopher H.: The Rise of American Radio (6 vols). Routledge 2006, edice Routledge Library of Media and Cultural Studies; 2432 s. (ISBN: 978-0-415-38083-6).
Pozn.: This new Major Work from Routledge is a six-volume facsimile collection featuring long-out-of-print articles, documents and books that shed light on the key developments in radio in the USA – most of which took place in the 1920s and 1930s. The volumes cover most aspects of radio broadcasting in its formative years. Selections include professional journal articles, descriptive and critical pieces from more general periodicals, government publications, short books and industry publications. Each volume includes an introduction by the editor, placing the chosen reprinted materials in their larger historical and intellectual context.

Sterling, Christopher H. – Love, Gail: Biographical Dictionary of Radio. Routledge 2009, 464 s. (ISBN: 978-0-415-99549-8).

Sterling, Christopher H.: Encyclopedia of Radio. New York: Taylor and Francis Group, 2004.

Sterling, Christopher H. – Love, Gail: The Concise Encyclopedia of American Radio. Routledge 2010; 640 s. (ISBN: 978-0-415-99533-7).

Wrigley, Amanda: Aeschylus’ Agamemnon on BBC radio, 1946–1976. In International Journal of the Classical Tradition, volume 12, no 2 / September, 2005, s. 216-244.

Rozhlasová periodika

Přehled rozhlasu. 1932 – 1934. Vydavatel Vilém Práger. Hlavními redaktory Bedřich Kosiner (1932 – 1934) a J. B. Čapek (1934).

Rozhlasová práce : časopis pro teorii a praxi rozhlasu (starší název Rozhlasová a televisní práce). Praha : Český rozhlas, Metodický kabinet Československého rozhlasu, 1961-1966,1992-1993 (Vydávání přerušeno v období 1967-1991).

Studie a úvahy. Čtvrtletník pro otázky rozhlasové tvorby a pro výzkum posluchačů. Praha: Studijní oddělení Československého rozhlasu (v posledním ročníku Čs. rozhlas v nakladatelství Svoboda), 163 – 1968.

Svět mluví. Programový týdeník a rozhlasový časopis. 1935 – 1939. Hlavními redaktory Ivo Ducháček (1935-1936) a Jiří Valja (1937-1939).

Svět rozhlasu: Bulletin o rozhlasové práci. Praha: Český rozhlas, odbor Archívních a programových fondů, 2000 – dosud.

Týdeník Rozhlas. Vydává Radioservis.

Pinard, Peter Richard: Alois Kříž a cyklus rozhlasových relací „Co víte o Židech a zednářích?“. In Terezínské studie a dokumenty (ed. Jaroslava Milotová). Academia, 2005 80-85924-46-3 423 s., fot. (2005,) s. 193-245.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Prosím, opravte si údaj u knihy Říjen v Carlsbadu.
Knihu nevydal Doplněk, ale Jaroslava Jiskrová – Máj (v distribuci Dokořán).
Děkuji a zdravím, J. Jiskrová

Co se týká anglosaské literatury o rozhlasové hře vřele doporučuju tyto webové stránky:
http://www.irdp.co.uk/scripts.htm
resp. tohleto: http://www.irdp.co.uk/

Taky upozorňuju na to, že rozhlasová tvorba byla tématem jednoho čísla Souvislostí:
http://www.souvislosti.cz/cislo.php?id=28&PHPSESSID=90ec3f2111ef9b1aa543015f46ff6259

V roce 1988 vydalo nakladatelstvi Horizont dvoudilnou publikaci „Rec dramatu I a II“ (Mala moderni encykopedie). Prvni svazek nesl podtitul „Divadlo a rozhlas“; rozhlasova cast obsahovala prehled vyvoje ceskoslovenske, britske, americke a sovetske rozhlasove dramaturgie. Jedna z kapitol byla venovana vyvoji cs. rozhlasve teorie a kritiky.

Divadlo a rozhlas: Díky, doplněno. Jak jsem mohl zapomenout, vždyť ji mám doma..

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)